Dzień Kobi­et w gru­pach OP 5A, OP6B, OP6C, OP6E

1Dzień Kobi­et to wyjątkowy dzień, ważny dla wszys­t­kich kobi­et, zarówno tych dużych, jak i małych. 8 mar­ca w naszym przed­szkolu odbyła się uroczys­tość z tej okazji. Rados­na atmos­fera panowała już od samego rana.
W tym szczegól­nym dniu wszys­tkie kobi­et­ki otrzy­mały serdeczne życzenia, kwiaty  i upomin­ki. Chłop­cy  trady­cyjnie zaśpiewali swoim koleżankom uroczyste „Sto lat”. Cały dzień upłynął wszys­tkim w atmos­ferze radoś­ci, wza­jem­nego okazy­wa­nia przy­jaźni i szacunku.


Wstecz