Dzień Kobiet w gru­pach OP 5A, OP6B, OP6C, OP6E

1Dzień Kobiet to wyjąt­ko­wy dzień, waż­ny dla wszyst­kich kobiet, zarów­no tych dużych, jak i małych. 8 mar­ca w naszym przed­szko­lu odby­ła się uro­czy­stość z tej oka­zji. Rado­sna atmos­fe­ra pano­wa­ła już od same­go rana.
W tym szcze­gól­nym dniu wszyst­kie kobiet­ki otrzy­ma­ły ser­decz­ne życze­nia, kwia­ty  i upo­min­ki. Chłop­cy  tra­dy­cyj­nie zaśpie­wa­li swo­im kole­żan­kom uro­czy­ste „Sto lat”. Cały dzień upły­nął wszyst­kim w atmos­fe­rze rado­ści, wza­jem­ne­go oka­zy­wa­nia przy­jaź­ni i szacunku.


Wstecz