Zimowo, zaba­wowo i ciekaw­ie … u Wesołych Nutek

1Tegorocz­na zima była bard­zo udana! Dlat­ego korzys­ta­jąc z jej uroku, postanow­iliśmy wyko­rzys­tać ten czas jak najlepiej! Dzieci z grupy OP5B chęt­nie spacerowały i baw­iły się na śniegu w cza­sie pięknej zimowej pogody. Lep­iły bałwana, zjeżdżały na jabłuszkach czy robiły anioł­ki na śniegu.
Oprócz ruchowych zabaw na świeżym powi­etrzu przed­szko­la­ki brały udzi­ał w zaję­ci­ach plas­ty­cznych – mal­owały zimowe drze­wo na folii alu­min­iowej, dzię­ki czemu poz­nały nową tech­nikę plas­ty­czną. Pow­stały również zimowe stwor­ki-pot­wor­ki – dzieci rozd­muchu­jąc słomką niebieską plamę far­by nadawały im ksz­tałt, a następ­nie dorysowały ele­men­ty pot­workowi, nakle­jały oczy, a nawet nadały imiona. Słom­ki wyko­rzys­tal­iśmy również do ćwiczeń logope­dy­cznych z piórka­mi. Dzieci miały możli­wość zabawy sztucznym śniegiem – zro­bionym pod­czas zajęć. W sali lep­iły bałwan­ka, igloo czy śnieżne kul­ki. Wesołe Nut­ki rozwi­jały moto­rykę małą, koor­dy­nację wzrokowo-ruchową oraz kreaty­wność, malu­jąc na folii zimowej scener­ii, była to kole­j­na zimowa zabawa, która  poz­woliła rozwi­jać twór­czy potenc­jał dzieci. Wykon­al­iśmy również dwa doświad­czenia – „Czy śnieg jest czysty?” oraz „Krys­tal­iza­cję soli”. Dzieci z zaciekaw­ie­niem przyglą­dały się temu, co dzieje się z top­nieją­cym śniegiem. Już każdy przed­szko­lak wie, co się może zna­j­dować w środ­ku tego białego puchu i nie wol­no jeść śniegu! Na krysz­tał­ki soli musieliśmy nieco dłużej poczekać, ale było warto…Przedszkolaki ze zdzi­wie­niem przyglą­dały się pojaw­ia­ją­cym krysz­tałkom soli na sznurku oraz  ściankach słoi­ka, do jed­nego słoi­ka dodal­iśmy niebies­ki bar­wnik, aby porów­nać efekt koń­cowy. Pomi­mo iż zimowych zajęć i akty­wnoś­ci mieliśmy sporo, uśmiechy nie schodz­iły z twarzy dzieci oraz zabawy było co niemi­ara, to z utęsknie­niem czekamy na wiosnę!


Wstecz