Na lek­cjach przy­ro­dy hodu­je­my fasolę

1Pod­czas nauki zdal­nej z przy­ro­dy ucznio­wie kla­sy czwar­tej prze­pro­wa­dzi­li kolej­ne doświad­cze­nie. Tym razem mie­li za zada­nie wyho­do­wać faso­lę. Do tego celu każ­dy uczeń przy­go­to­wał sło­ik  z wodą, na któ­ry poło­żo­na zosta­ła gaza i uło­żo­ne na niej ziar­na faso­li.
Aby gaza nie zsu­nę­ła się, zosta­ła przy­mo­co­wa­na gum­ką recep­tur­ką do sło­ika. Na gazie leża­ło po kil­ka zia­ren faso­li. Pod­czas doświad­cze­nia trze­ba było dbać o to, aby począt­ko­wo faso­la, a potem roślin­ka mia­ła zawsze dostęp do wody, ponie­waż szyb­ko ją wypi­ja­ła, a część wody parowała.

Wnio­ski:

  1. Nasio­na faso­li w cią­gu 2,5 tygo­dnia hodow­li zmie­ni­ły wygląd i kształt – z zia­ren wyro­sła roślina.
  2. Widać było bar­dzo nie­rów­ny roz­wój roślin, jed­ne rosły szyb­ciej, inne wolniej.
  3. U faso­lek posa­dzo­nych w wyż­szym naczy­niu sys­tem korze­nio­wy lepiej się kształ­to­wał i lepiej trzy­mał rośli­nę w pionie.


Wstecz