Na lekc­jach przy­rody hodu­je­my fasolę

1Pod­czas nau­ki zdal­nej z przy­rody uczniowie klasy czwartej przeprowadzili kole­jne doświad­cze­nie. Tym razem mieli za zadanie wyhodować fasolę. Do tego celu każdy uczeń przy­go­tował słoik  z wodą, na który położona została gaza i ułożone na niej ziar­na fasoli.
Aby gaza nie zsunęła się, została przy­mo­cow­ana gumką recep­turką do słoi­ka. Na gazie leżało po kil­ka ziaren fasoli. Pod­czas doświad­czenia trze­ba było dbać o to, aby początkowo faso­la, a potem roślin­ka miała zawsze dostęp do wody, ponieważ szy­bko ją wyp­i­jała, a część wody parowała.

Wnios­ki:

  1. Nasiona fasoli w ciągu 2,5 tygod­nia hodowli zmieniły wygląd i ksz­tałt – z ziaren wyrosła roślina.
  2. Widać było bard­zo nierówny rozwój roślin, jedne rosły szy­b­ciej, inne wolniej.
  3. U fasolek posad­zonych w wyższym naczyniu sys­tem korzeniowy lep­iej się ksz­tał­tował i lep­iej trzy­mał roślinę w pionie.


Wstecz