Zapro­sze­nie do udzia­łu w konkursie

KONKURS2Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie ser­decz­nie zapra­sza do udzia­łu w kon­kur­sie na grę plan­szo­wą z oka­zji 30-lecia nada­nia imie­nia szko­le. Wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje znaj­du­ją się na pla­ka­cie informacyjnym .

Pla­kat informacyjny←kliknij tutaj