Pasowanie na czytel­ni­ka 2020/2021

3Dnia 17 mar­ca 2021 roku Bib­liote­ka Szkol­na Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie miała przy­jem­ność włączyć uczniów klas pier­wszych w poczet czytel­ników. Uczniowie, wychowaw­cy  oraz nauczy­ciel bib­liotekarz pięknie ubrani uczest­niczyli w Akademii Pasowa­nia na Czytel­ni­ka, przy­go­towanej przez uczniów z klas trzecich.
Pod­czas spotka­nia wraz z Panem Rysikiem i Pan­ną Książką obe­jrzeliśmy teledysk i wysłuchal­iśmy piosen­ki pt. „Mała książ­ka- wiel­ki człowiek”. Jej tytuł to hasło kam­panii społecznej pro­mu­jącej czytel­nict­wo wśród dzieci, orga­ni­zowanej przez Insty­tut Książ­ki pod patronatem Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego. Pan­na książ­ka z Panem Rysikiem odszyfrowali dla dzieci alfa­bet, po czym Pan Rysik opowiedzi­ał dzieciom his­torię Grze­sia, który szukał odpowiedzi na wiele pytań i wszys­tkie odnalazł w bib­liotece. Następ­nie odbyła się bajkowa zgady­wan­ka, po której Pan­na Książ­ka przy­pom­ni­ała dzieciom jak należy dbać o książkę oraz zapy­tała dzieci: „Czy wiecie czego z książka­mi nie wol­no czynić ?”. Po usłysze­niu dobrych, mądrych odpowiedzi wraz z Panem Rysikiem przyjęła od uczniów uroczys­tą przysięgę. Pod jej tek­stem dzieci złożyły‑w obec­noś­ci pani bib­liotekar­ki i pani wychowaw­czyni- własne pod­pisy. Akademia miała wyjątkowy, rados­ny prze­bieg. Pani bib­liotekar­ka, po przyję­ciu przysię­gi przys­tąpiła do uroczys­tego Aktu Pasowaniem na Czytel­ni­ka każdego z obec­nych uczniów według słów; „…..pasu­ję Cię na Czytel­ni­ka Bib­liote­ki Szkol­nej i Wypoży­czal­ni Marzeń”. Każdy nowo zaprzysiężony czytel­nik na pamiątkę wydarzenia otrzy­mał wyprawkę czytel­niczą w postaci książ­ki dla dziec­ka i rodzica/ opieku­na do wspól­nego czy­ta­nia. Naszych czytel­ników o błyszczą­cy oczach z uśmiecha­mi na twarzach pożeg­nal­iśmy tak jak przy­wital­iśmy piosenką, w której usłyszeliśmy: ”….ruszaj w drogę, po przy­godę, a litery wskażą szlak…”

Do zobaczenia w bib­liotece! Jeszcze będzie dobrze!


Wstecz