Paso­wa­nie na czy­tel­ni­ka 2020/2021

3Dnia 17 mar­ca 2021 roku Biblio­te­ka Szkol­na Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie mia­ła przy­jem­ność włą­czyć uczniów klas pierw­szych w poczet czy­tel­ni­ków. Ucznio­wie, wycho­waw­cy  oraz nauczy­ciel biblio­te­karz pięk­nie ubra­ni uczest­ni­czy­li w Aka­de­mii Paso­wa­nia na Czy­tel­ni­ka, przy­go­to­wa­nej przez uczniów z klas trzecich.
Pod­czas spo­tka­nia wraz z Panem Rysi­kiem i Pan­ną Książ­ką obej­rze­li­śmy tele­dysk i wysłu­cha­li­śmy pio­sen­ki pt. „Mała książ­ka- wiel­ki czło­wiek”. Jej tytuł to hasło kam­pa­nii spo­łecz­nej pro­mu­ją­cej czy­tel­nic­two wśród dzie­ci, orga­ni­zo­wa­nej przez Insty­tut Książ­ki pod patro­na­tem Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go. Pan­na książ­ka z Panem Rysi­kiem odszy­fro­wa­li dla dzie­ci alfa­bet, po czym Pan Rysik opo­wie­dział dzie­ciom histo­rię Grze­sia, któ­ry szu­kał odpo­wie­dzi na wie­le pytań i wszyst­kie odna­lazł w biblio­te­ce. Następ­nie odby­ła się baj­ko­wa zga­dy­wan­ka, po któ­rej Pan­na Książ­ka przy­po­mnia­ła dzie­ciom jak nale­ży dbać o książ­kę oraz zapy­ta­ła dzie­ci: „Czy wie­cie cze­go z książ­ka­mi nie wol­no czy­nić ?”. Po usły­sze­niu dobrych, mądrych odpo­wie­dzi wraz z Panem Rysi­kiem przy­ję­ła od uczniów uro­czy­stą przy­się­gę. Pod jej tek­stem dzie­ci złożyły‑w obec­no­ści pani biblio­te­kar­ki i pani wycho­waw­czy­ni- wła­sne pod­pi­sy. Aka­de­mia mia­ła wyjąt­ko­wy, rado­sny prze­bieg. Pani biblio­te­kar­ka, po przy­ję­ciu przy­się­gi przy­stą­pi­ła do uro­czy­ste­go Aktu Paso­wa­niem na Czy­tel­ni­ka każ­de­go z obec­nych uczniów według słów; „…..pasu­ję Cię na Czy­tel­ni­ka Biblio­te­ki Szkol­nej i Wypo­ży­czal­ni Marzeń”. Każ­dy nowo zaprzy­się­żo­ny czy­tel­nik na pamiąt­kę wyda­rze­nia otrzy­mał wypraw­kę czy­tel­ni­czą w posta­ci książ­ki dla dziec­ka i rodzica/ opie­ku­na do wspól­ne­go czy­ta­nia. Naszych czy­tel­ni­ków o błysz­czą­cy oczach z uśmie­cha­mi na twa­rzach poże­gna­li­śmy tak jak przy­wi­ta­li­śmy pio­sen­ką, w któ­rej usły­sze­li­śmy: ”….ruszaj w dro­gę, po przy­go­dę, a lite­ry wska­żą szlak…”

Do zoba­cze­nia w biblio­te­ce! Jesz­cze będzie dobrze!


Wstecz