Wyróż­nie­nie za udział w ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii profilaktyczno-edukacyjnej 

4Nasza szko­ła zosta­ła wyróż­nio­na za udział w ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii pro­fi­lak­tycz­no-edu­ka­cyj­nej pod hono­ro­wym patro­na­tem Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej oraz Mini­stra Spor­tu i Tury­sty­ki “Zacho­waj Trzeź­wy Umysł 2020”. Celem kam­pa­nii było kształ­to­wa­nie wśród dzie­ci i mło­dzie­ży proz­dro­wot­nych zacho­wań oraz wzmac­nia­nie zaso­bów i umie­jęt­no­ści pozwa­la­ją­cych zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko się­ga­nia po sub­stan­cje psychoaktywne.
Dzia­ła­nia peda­go­gów, lek­cje z wycho­waw­ca­mi oraz gazet­ki infor­mu­ją­ce przy­czy­ni­ły się do reali­za­cji i udzia­łu w tym waż­nym pro­jek­cie. Kla­sa VI c posta­no­wi­ła poświę­cić godzi­nę wycho­waw­czą na warsz­ta­ty “Jestem sil­ny, jestem sil­na!”. Ucznio­wie zapo­zna­li się z poję­ciem aser­tyw­no­ści, omó­wi­li spo­so­by sku­tecz­ne­go odma­wia­nia nie tyl­ko uży­wek, ale też rze­czy i sytu­acji, któ­re są dla nich nie­kom­for­to­we. Ucznio­wie dzie­li­li się swo­imi prze­my­śle­nia­mi doty­czą­cy­mi szko­dli­wo­ści niko­ty­ny i alko­ho­lu, poda­wa­li tak­że traf­ne spo­strze­że­nia np. jak nie­mod­ny jest współ­cze­śnie nie­zdro­wy tryb życia. Dyrek­cja i peda­go­dzy dzię­ku­ją za doce­nie­nie wkła­du pra­cy w kam­pa­nię oraz za udział wszyst­kim naszym uczniom. Zachę­ca­ją rów­nież do udzia­łu w tego­rocz­nej kam­pa­nii “Zacho­waj Trzeź­wy Umysł 2021”. Niech będzie ona rów­nie owoc­na dla naszej szkoły!


Wstecz