Kole­j­na akc­ja Samorzą­du Uczniowskiego

12 kwiet­nia obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Świado­moś­ci Autyz­mu. Dzięku­je­my WSZYSTKIM, którzy włączyli się do tej akcji oraz przeprowadzili godziny wychowaw­cze na tem­at autyzmu.Wstecz