Wios­na w bibliotece

1Bib­liote­ka szkol­na przy­witała wios­nę wraz z bajką o tajem­niczej gąsieni­cy, która przeo­braz­iła się w pięknego moty­la. Dzieci z odd­zi­ałów przed­szkol­nych z zaciekaw­ie­niem przyglą­dały się kole­jnym ilustracjom.
Pod­czas melodii wiosen­nego poran­ka-śpiewu ptaków, szu­mu drzew-uczniowie odczuwali i poz­nawali his­torię z dalekiej Japonii. Na pyta­nia nauczy­ciela bib­liotekarza doty­czące oznak wios­ny, dzieci odpowiadały z pasją. Pod­czas słucha­nia baj­ki poz­nal­iśmy ogród drzew owocowych: śliw, czereśni, wiśni. Dzieci poz­nały etapy przeo­braża­nia się gąsieni­cy w moty­la, a także ele­men­ty prac ogrod­ników. Po głośnym czy­ta­niu pani bib­liotekar­ka odsłoniła dzieciom tajem­nicę teatrzyku Kamishibai i zachę­ciła, aby samodziel­nie spróbowali opowiedzieć, która pora roku jest dla nich tą najpiękniejszą i dlaczego. Chętne dzieci prezen­towały swo­je wypowiedzi w teatrzyku. Było czy­tanie, opowiadanie, piękne ilus­trac­je-wszys­tko w bard­zo wiosen­nym kli­ma­cie. Zaję­cia odbyły się w ramach pro­jek­tu „Pokochaj książkę”.

Wstecz