Wio­sna w bibliotece

1Biblio­te­ka szkol­na przy­wi­ta­ła wio­snę wraz z baj­ką o tajem­ni­czej gąsie­ni­cy, któ­ra prze­obra­zi­ła się w pięk­ne­go moty­la. Dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych z zacie­ka­wie­niem przy­glą­da­ły się kolej­nym ilustracjom.
Pod­czas melo­dii wio­sen­ne­go poran­ka-śpie­wu pta­ków, szu­mu drzew-ucznio­wie odczu­wa­li i pozna­wa­li histo­rię z dale­kiej Japo­nii. Na pyta­nia nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza doty­czą­ce oznak wio­sny, dzie­ci odpo­wia­da­ły z pasją. Pod­czas słu­cha­nia baj­ki pozna­li­śmy ogród drzew owo­co­wych: śliw, cze­re­śni, wiśni. Dzie­ci pozna­ły eta­py prze­obra­ża­nia się gąsie­ni­cy w moty­la, a tak­że ele­men­ty prac ogrod­ni­ków. Po gło­śnym czy­ta­niu pani biblio­te­kar­ka odsło­ni­ła dzie­ciom tajem­ni­cę teatrzy­ku Kami­shi­bai i zachę­ci­ła, aby samo­dziel­nie spró­bo­wa­li opo­wie­dzieć, któ­ra pora roku jest dla nich tą naj­pięk­niej­szą i dla­cze­go. Chęt­ne dzie­ci pre­zen­to­wa­ły swo­je wypo­wie­dzi w teatrzy­ku. Było czy­ta­nie, opo­wia­da­nie, pięk­ne ilu­stra­cje-wszyst­ko w bar­dzo wio­sen­nym kli­ma­cie. Zaję­cia odby­ły się w ramach pro­jek­tu „Poko­chaj książkę”.

Wstecz