Podz­iękowa­nia Samorzą­du Szkol­nego za udzi­ał w konkursie

1-miejsceDzięku­je­my ślicznie za tak duże zain­tere­sowanie konkursem„ONI DLA NAS MY DLA NICH”. Bard­zo nas cieszy, że uczniowie naszej szkoły są tak wrażli­wi na potrze­by innych. Lau­reaci pier­wszych trzech miejsc otrzy­mu­ją dyplomy, które oczy­wiś­cie roz­damy po powro­cie do szkoły.
I miejsce : Mar­ty­na Sobiec­ka kl. 5b
II miejsce : Oli­wia Richert kl. 4a
III miejsce: Aga­ta Waga kl.4a
Serdecznie grat­u­lu­je­my !!!

Każdy z Was jest w pewnym stop­niu wygranym, gdyż posi­ada­cie empatię i chę­ci do robi­enia czegoś dobrego, co w obec­nych cza­sach jest bard­zo ważne. Wszys­tkie kart­ki są piękne i zostaną przekazane do Domu Opie­ki Społecznej w Wejherowie, co z pewnoś­cią ucieszy ich podopiecznych i sprawi im olbrzymią niespodziankę. Będzie to taki ZAJĄCZEK od naszej szkoły .
Opiekunowie Samorzą­du:
Agniesz­ka Sit­ny i Syl­wia Willa


Wstecz