Podzię­ko­wa­nia Samo­rzą­du Szkol­ne­go za udział w konkursie

1-miejsceDzię­ku­je­my ślicz­nie za tak duże zain­te­re­so­wa­nie kon­kur­sem„ONI DLA NAS MY DLA NICH”. Bar­dzo nas cie­szy, że ucznio­wie naszej szko­ły są tak wraż­li­wi na potrze­by innych. Lau­re­aci pierw­szych trzech miejsc otrzy­mu­ją dyplo­my, któ­re oczy­wi­ście roz­da­my po powro­cie do szkoły.
I miej­sce : Mar­ty­na Sobiec­ka kl. 5b
II miej­sce : Oli­wia Richert kl. 4a
III miej­sce: Aga­ta Waga kl.4a
Ser­decz­nie gratulujemy !!!

Każ­dy z Was jest w pew­nym stop­niu wygra­nym, gdyż posia­da­cie empa­tię i chę­ci do robie­nia cze­goś dobre­go, co w obec­nych cza­sach jest bar­dzo waż­ne. Wszyst­kie kart­ki są pięk­ne i zosta­ną prze­ka­za­ne do Domu Opie­ki Spo­łecz­nej w Wej­he­ro­wie, co z pew­no­ścią ucie­szy ich pod­opiecz­nych i spra­wi im olbrzy­mią nie­spo­dzian­kę. Będzie to taki ZAJĄCZEK od naszej szkoły .
Opie­ku­no­wie Samorządu:
Agniesz­ka Sit­ny i Syl­wia Willa


Wstecz