Lek­cje wycho­wa­nia fizycz­ne­go pod­czas zdal­ne­go nauczania 

Ćwiczenia kształtujące z piłką - maskotkąLek­cje wycho­wa­nia fizycz­ne­go pod­czas zdal­ne­go naucza­nia wyma­ga­ją wyka­za­nia się kre­atyw­no­ścią w ćwi­cze­niach. Ucznio­wie tym razem mie­li oka­zję wyko­ny­wać ćwi­cze­nia z pił­ką lub maskot­ką. Nie każ­dy uczeń posia­da pił­kę w domu, więc dobrym pomy­słem było uży­cie masko­tek przy­po­mi­na­ją­cych kształ­tem pił­kę. Przy­bo­ry uatrak­cyj­nia­ją zaję­cia, a ćwi­cze­nia z pił­ką kom­plek­so­wo wzmac­nia­ją ciało.
Ćwi­cze­nia te, poprzez koniecz­ność przy­ję­cia okre­ślo­nej pozy­cji wyj­ścio­wej i dokład­ność wyko­na­nia zada­nia rucho­we­go, uczą sku­pie­nia i kon­cen­tra­cji na kon­kret­nym zada­niu. Ucznio­wie mię­dzy inny­mi wyko­ny­wa­li ćwi­cze­nia: pół­przy­sia­dy, deskę (plank), brzusz­ki, wzno­sy. Pamię­taj­cie, ćwi­cze­nia, podob­nie jak każ­da inna for­ma aktyw­no­ści fizycz­nej, pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na nasze zdrowie.


Wstecz