Lekc­je wychowa­nia fizy­cznego pod­czas zdal­nego nauczania 

Ćwiczenia kształtujące z piłką - maskotkąLekc­je wychowa­nia fizy­cznego pod­czas zdal­nego naucza­nia wyma­ga­ją wykaza­nia się kreaty­wnoś­cią w ćwiczeni­ach. Uczniowie tym razem mieli okazję wykony­wać ćwiczenia z piłką lub maskotką. Nie każdy uczeń posi­a­da piłkę w domu, więc dobrym pomysłem było uży­cie maskotek przy­pom­i­na­ją­cych ksz­tałtem piłkę. Przy­bo­ry uatrak­cyj­ni­a­ją zaję­cia, a ćwiczenia z piłką kom­plek­sowo wzmac­ni­a­ją ciało.
Ćwiczenia te, poprzez konieczność przyję­cia określonej pozy­cji wyjś­ciowej i dokład­ność wyko­na­nia zada­nia ruchowego, uczą skupi­enia i kon­cen­tracji na konkret­nym zada­niu. Uczniowie między inny­mi wykony­wali ćwiczenia: półprzysi­ady, deskę (plank), brzusz­ki, wznosy. Pamię­ta­j­cie, ćwiczenia, podob­nie jak każ­da inna for­ma akty­wnoś­ci fizy­cznej, pozy­ty­wnie wpły­wa­ją na nasze zdrowie.


Wstecz