Kart­ki wiel­ka­noc­ne na lek­cjach infor­ma­ty­ki online

11Zbli­ża się Wiel­ka­noc-czas, w któ­rym chce­my zło­żyć swo­im bli­skim życze­nia świą­tecz­ne. Tra­dy­cja wysy­ła­nia kar­tek jest wciąż żywa-dosto­so­wa­na jest jedy­nie do tech­no­lo­gicz­nych moż­li­wo­ści XXI wie­ku. Na lek­cjach infor­ma­ty­ki ucznio­wie klas IV-VI pro­jek­to­wa­li kart­ki wiel­ka­noc­ne oraz pisanki.
Pro­sty pro­gram gra­ficz­ny Paint ofe­ru­je róż­ne narzę­dzia typu: ołó­wek, pędzel, sprej, edy­to­wa­nie kolo­rów itp. Dzię­ki tym opcjom powsta­ły wspa­nia­łe pra­ce przy­szłych gra­fi­ków kom­pu­te­ro­wych. Każ­dy uczeń pod­czas tej lek­cji wyko­rzy­stał swo­je umie­jęt­no­ści infor­ma­tycz­ne oraz pla­stycz­ne, a tak­że zapre­zen­to­wał swo­ją wraż­li­wość este­tycz­ną. Pięk­ne pro­jek­ty kar­tek wiel­ka­noc­nych oraz pisa­nek stwo­rzo­ne w pro­gra­mie Paint moż­na podzi­wiać w załą­czo­nej gale­rii. Na pew­no sta­ną się one rów­nież rewe­la­cyj­nym dodat­kiem do wysła­nych przez  uczniów życzeń wiel­ka­noc­nych do ich rodzin i przyjaciół.


Wstecz