Kart­ki wielka­noc­ne na lekc­jach infor­maty­ki online

11Zbliża się Wielka­noc-czas, w którym chce­my złożyć swoim bliskim życzenia świąteczne. Trady­c­ja wysyła­nia kartek jest wciąż żywa-dos­tosowana jest jedynie do tech­no­log­icznych możli­woś­ci XXI wieku. Na lekc­jach infor­maty­ki uczniowie klas IV-VI pro­jek­towali kart­ki wielka­noc­ne oraz pisanki.
Prosty pro­gram graficzny Paint ofer­u­je różne narzędzia typu: ołówek, pędzel, sprej, edy­towanie kolorów itp. Dzię­ki tym opcjom pow­stały wspani­ałe prace przyszłych grafików kom­put­erowych. Każdy uczeń pod­czas tej lekcji wyko­rzys­tał swo­je umiejęt­noś­ci infor­maty­czne oraz plas­ty­czne, a także zaprezen­tował swo­ją wrażli­wość este­ty­czną. Piękne pro­jek­ty kartek wielka­noc­nych oraz pisanek stwor­zone w pro­gramie Paint moż­na podzi­wiać w załąc­zonej galerii. Na pewno staną się one również rewela­cyjnym dodatkiem do wysłanych przez  uczniów życzeń wielka­noc­nych do ich rodzin i przyjaciół.


Wstecz