Czy­tanie wraże­niowe-warsz­taty czytelnicze

1W mar­cu wśród uczniów klas trze­ci­ch zostały przeprowad­zone warsz­taty twór­cze z wyko­rzys­taniem tech­ni­ki tworzenia kart ilus­tra­cyjnych. Czytel­ni­cy mieli za zadanie wysłuchać frag­men­tu opowiada­nia z lek­tu­ry szkol­nej pt. „Anaruk-chło­piec z Gren­landii” Czesława Centkiewicza.
Następ­nie przeczy­tać zapro­ponowane przez nauczy­ciela bib­liotekarza wybrane zda­nia z  frag­men­tu i stworzyć do nich ilus­trac­je. Uczniowie wcześniej wysłuchali wskazówek tworzenia ilus­tracji- sym­boli. Nauczy­ciel zwró­cił uwagę na rozmi­ar oraz tech­nikę pra­cy, a także zaprezen­tował przykład­owe kar­ty ilus­tra­cyjne. Dzieci stworzyły autorskie prace, które w bard­zo ory­gi­nal­ny sposób przed­staw­iły lek­turę szkol­ną. Pod­czas prezen­tacji moż­na było odczuć zad­owole­nie, satys­fakcję oraz dumę z pięknych obrazów. Było twór­c­zo i kreaty­wnie. Każdy uczest­nik czy­tał i tworzył swo­ją część opowieś­ci. Na zakończe­nie poprosil­iśmy panie wychowaw­czynie o wysłuchanie baj­ki, którą prezen­towali uczniowie. Piękne prace zostały także doce­nione za warsz­tat plas­ty­czny i nagrod­zone pozy­ty­wny­mi oce­na­mi. Zaję­cia odbyły się w ramach pro­jek­tu bib­liotecznego „Pokochaj książkę”.


Wstecz