Czy­ta­nie wra­że­nio­we-warsz­ta­ty czytelnicze

1W mar­cu wśród uczniów klas trze­cich zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne warsz­ta­ty twór­cze z wyko­rzy­sta­niem tech­ni­ki two­rze­nia kart ilu­stra­cyj­nych. Czy­tel­ni­cy mie­li za zada­nie wysłu­chać frag­men­tu opo­wia­da­nia z lek­tu­ry szkol­nej pt. „Ana­ruk-chło­piec z Gren­lan­dii” Cze­sła­wa Centkiewicza.
Następ­nie prze­czy­tać zapro­po­no­wa­ne przez nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza wybra­ne zda­nia z  frag­men­tu i stwo­rzyć do nich ilu­stra­cje. Ucznio­wie wcze­śniej wysłu­cha­li wska­zó­wek two­rze­nia ilu­stra­cji- sym­bo­li. Nauczy­ciel zwró­cił uwa­gę na roz­miar oraz tech­ni­kę pra­cy, a tak­że zapre­zen­to­wał przy­kła­do­we kar­ty ilu­stra­cyj­ne. Dzie­ci stwo­rzy­ły autor­skie pra­ce, któ­re w bar­dzo ory­gi­nal­ny spo­sób przed­sta­wi­ły lek­tu­rę szkol­ną. Pod­czas pre­zen­ta­cji moż­na było odczuć zado­wo­le­nie, satys­fak­cję oraz dumę z pięk­nych obra­zów. Było twór­czo i kre­atyw­nie. Każ­dy uczest­nik czy­tał i two­rzył swo­ją część opo­wie­ści. Na zakoń­cze­nie popro­si­li­śmy panie wycho­waw­czy­nie o wysłu­cha­nie baj­ki, któ­rą pre­zen­to­wa­li ucznio­wie. Pięk­ne pra­ce zosta­ły tak­że doce­nio­ne za warsz­tat pla­stycz­ny i nagro­dzo­ne pozy­tyw­ny­mi oce­na­mi. Zaję­cia odby­ły się w ramach pro­jek­tu biblio­tecz­ne­go „Poko­chaj książkę”.


Wstecz