Jesień w sadzie i ogrodzie w grupie OP 6A i OP 6D

1Październik to czas jesi­en­nych zbiorów. Wśród darów jesieni nie mogło zabraknąć pysznych owoców i zdrowych warzyw. Pod­czas zajęć gru­pa „Motyl­ki” i „Pszczół­ki” rozróż­ni­ały poszczególne rodza­je owoców egzo­ty­cznych oraz owoców z pol­s­kich sadów.
Pogłębial­iśmy również naszą wiedzę na tem­at warzyw, które zna­jdziemy w każdym ogród­ku. Jed­nym z ele­men­tów zajęć było wyjś­cie do pob­liskiego sklepu, pod­czas którego poz­nal­iśmy bliżej zawód sprzedaw­cy. Dowiedzieliśmy się również skąd w sklepie biorą się owoce i warzy­wa, a także jak należy je prze­chowywać, by dłużej pozostały świeże. Dodatkowo utr­walil­iśmy, poz­nane wcześniej zasady właś­ci­wego zachowa­nia się w sklepie. Na koniec dzieci samodziel­nie dokon­ały zakupów dowol­nych warzyw i owoców, które wyko­rzys­tal­iśmy już w naszym przed­szkolu. Pod­sumowaniem zajęć była degus­tac­ja świeżych warzyw i owoców oraz przetworów takich jak przepyszne dże­my, powidła i soki, dzię­ki którym sma­ki jesieni pozostaną z nami na dłużej.


Wstecz