Suk­ces SP nr 1 w Luzi­nie-NPRCZ 2021

1Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Luzi­nie po raz kolej­ny zna­la­zła się w gro­nie pla­có­wek oświa­to­wych z woje­wódz­twa pomor­skie­go, któ­re otrzy­ma­ły wspar­cie finan­so­we w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa na rok 2021,  kon­ty­nu­owa­ne­go przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, w kwo­cie 12 tysię­cy złotych.
Trzy tysią­ce zło­tych prze­ka­zał organ pro­wa­dzą­cy-Gmi­na Luzi­no. Środ­ki mini­ste­rial­ne są prze­zna­czo­ne na zakup nowo­ści wydaw­ni­czych do biblio­tek szkol­nych. Ogrom­nie się cie­szy­my. To kolej­na oka­zja i szan­sa na dal­szą meta­mor­fo­zę i roz­wój biblio­te­ki szkol­nej  „Wypo­ży­czal­nia Marzeń”. Szcze­gó­ły infor­ma­cji o dota­cji mini­ste­rial­nej pod lin­kiem. Zachę­ca­my do prze­czy­ta­nia! https://www.gdansk.uw.gov.pl/5549-narodowy-programu-rozwoju-czytelnictwa‑2–0‑wyniki

Wstecz