Sukces SP nr 1 w Luzinie-NPRCZ 2021

1Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Luzinie po raz kole­jny znalazła się w gronie placówek oświa­towych z wojew­ództ­wa pomorskiego, które otrzy­mały wspar­cie finan­sowe w ramach Nar­o­dowego Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytel­nict­wa na rok 2021,  kon­tyn­uowanego przez Min­is­terst­wo Edukacji i Szkol­nict­wa Wyższego, w kwocie 12 tysię­cy złotych.
Trzy tysiące zło­tych przekazał organ prowadzą­cy-Gmi­na Luzi­no. Środ­ki min­is­te­ri­alne są przez­nac­zone na zakup nowoś­ci wydawniczych do bib­liotek szkol­nych. Ogrom­nie się cieszymy. To kole­j­na okaz­ja i szansa na dal­szą meta­mor­fozę i rozwój bib­liote­ki szkol­nej  „Wypoży­czal­nia Marzeń”. Szczegóły infor­ma­cji o dotacji min­is­te­ri­al­nej pod linkiem. Zachę­camy do przeczy­ta­nia! https://www.gdansk.uw.gov.pl/5549-narodowy-programu-rozwoju-czytelnictwa‑2–0‑wyniki

Wstecz