Motyl­ki i Psz­czół­ki-leśnie i kreatywnie!

1Wraz z nadej­ściem nowej pory roku gru­py przed­szkol­ne OP6D oraz OP6A wraz z p. Nata­lią i p. Asią wybra­ły się w pięk­ny jesien­ny dzień na spa­cer do lasu. Głów­nym celem wizy­ty było przy­bli­że­nie przed­szko­la­kom śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go, jakim jest las oraz zapo­zna­nie dzie­ci ze zwie­rzy­ną i roślin­no­ścią tam występującą.
Dzie­ci pozna­wa­ły przy­ro­dę patrząc, słu­cha­jąc i doty­ka­jąc. Obser­wo­wa­ły las, któ­ry kry­je w sobie wie­le cie­ka­wych tajem­nic. Pozna­ły róż­no­rod­ność sza­ty roślin­nej lasu: drze­wa igla­ste, liścia­ste, krze­wy, mchy i runo leśne. Uważ­nie wsłu­chi­wa­ły się w odgło­sy lasu. Dzie­ci nauczy­ły się pra­wi­dło­we­go zacho­wa­nia, by nie ucier­pia­ła leśna przy­ro­da. Zro­zu­mia­ły zna­cze­nie lasu dla ludzi i zwie­rząt. Motyl­ki i Psz­czół­ki spę­dzi­ły miło czas na świe­żym, zdro­wym powie­trzu w oto­cze­niu pięk­nej, malow­ni­czej przy­ro­dy. Peł­ne wie­dzy o lesie i nie­za­po­mnia­nych wra­żeń przed­szko­la­ki wró­ci­ły do przed­szko­la z dara­mi jesie­ni, któ­re wyko­rzy­sta­ły pod­czas warsz­ta­tów kre­atyw­nych „Las w sło­iku”. Zna­la­zły się tam np. kasz­ta­ny, żołę­dzie, kolo­ro­we liście czy szysz­ki. Pod­czas warsz­ta­tów dzie­ci  mogły wła­sno­ręcz­nie wyko­nać eko­sys­tem zamknię­ty w szkla­nym naczy­niu. Dzie­ci były zachwy­co­ne, ocho­czo zabra­ły się do pra­cy i jak widać  na zdję­ciach spra­wi­ło im to  wie­le rado­ści. W sali przed­szkol­nej uno­sił się zapach praw­dzi­we­go lasu, a dzie­ci z dumą podzi­wia­ły swój las w sło­iku. Zaję­cia oka­za­ły się dobrym spo­so­bem połą­cze­nia zaba­wy z nauką. 


Wstecz