Motyl­ki i Pszczół­ki-leśnie i kreatywnie!

1Wraz z nade­jś­ciem nowej pory roku grupy przed­szkolne OP6D oraz OP6A wraz z p. Natal­ią i p. Asią wybrały się w piękny jesi­en­ny dzień na spac­er do lasu. Głównym celem wiz­y­ty było przy­bliże­nie przed­szko­lakom środowiska przy­rod­niczego, jakim jest las oraz zapoz­nanie dzieci ze zwierzyną i roślin­noś­cią tam występującą.
Dzieci poz­nawały przy­rodę patrząc, słucha­jąc i dotyka­jąc. Obser­wowały las, który kry­je w sobie wiele ciekawych tajem­nic. Poz­nały różnorod­ność szaty roślin­nej lasu: drze­wa iglaste, liś­ci­aste, krzewy, mchy i runo leśne. Uważnie wsłuchi­wały się w odgłosy lasu. Dzieci nauczyły się praw­idłowego zachowa­nia, by nie ucier­pi­ała leś­na przy­ro­da. Zrozu­mi­ały znacze­nie lasu dla ludzi i zwierząt. Motyl­ki i Pszczół­ki spędz­iły miło czas na świeżym, zdrowym powi­etrzu w otocze­niu pięknej, mal­own­iczej przy­rody. Pełne wiedzy o lesie i nieza­pom­ni­anych wrażeń przed­szko­la­ki wró­ciły do przed­szko­la z dara­mi jesieni, które wyko­rzys­tały pod­czas warsz­tatów kreaty­wnych „Las w słoiku”. Znalazły się tam np. kasz­tany, żołędzie, kolorowe liś­cie czy szysz­ki. Pod­czas warsz­tatów dzieci  mogły włas­noręcznie wykon­ać ekosys­tem zamknię­ty w szk­lanym naczyniu. Dzieci były zach­wycone, ochoc­zo zabrały się do pra­cy i jak widać  na zdję­ci­ach spraw­iło im to  wiele radoś­ci. W sali przed­szkol­nej unosił się zapach prawdzi­wego lasu, a dzieci z dumą podzi­wiały swój las w słoiku. Zaję­cia okaza­ły się dobrym sposobem połączenia zabawy z nauką. 


Wstecz