IIIc two­rzy cuda z masy solnej!

1Pod­czas zajęć tech­nicz­nych ucznio­wie kla­sy III c przy­go­to­wa­li masę sol­ną, a następ­nie przy­stą­pi­li do two­rze­nia dowol­nych kształtów.
Miło spę­dzo­ny czas zapew­nił nie tyl­ko relaks, ale rów­nież roz­wój wyobraź­ni prze­strzen­nej, zdol­no­ści manu­al­nych oraz wspie­ra­nie inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Sala lek­cyj­na zosta­ła wzbo­ga­co­na o pięk­ne dzie­ła uczniów.


Wstecz