IIIc tworzy cuda z masy solnej!

1Pod­czas zajęć tech­nicznych uczniowie klasy III c przy­go­towali masę sol­ną, a następ­nie przys­tąpili do tworzenia dowol­nych kształtów.
Miło spęd­zony czas zapewnił nie tylko relaks, ale również rozwój wyobraźni przestrzen­nej, zdol­noś­ci man­u­al­nych oraz wspieranie inte­gracji sen­so­rycznej. Sala lek­cyj­na została wzbo­ga­cona o piękne dzieła uczniów.


Wstecz