Klasa VD na niecodzi­en­nej wystawie

SONY DSCW piątek 08. 10. 2021r. klasę Vd spotkała niezwykła niespodzian­ka. W ramach plas­ty­ki i j. pol­skiego uczniowie udali się na wys­tawę prac Pabla Picas­sa z ory­gi­nal­nych matryc artysty. Wernisaż został przy­go­towany przez Gmin­ny Ośrodek Kul­tu­ry i będzie go moż­na podzi­wiać aż do 12. 11.
Zaczni­jmy jed­nak od początku. Pan Mar­i­an Mielew­czyk wprowadz­ił uczniów w ciekawe życie i wyjątkową twór­c­zość malarza. Uczniowie zadawali mnóst­wo pytań i trud­no im było uwierzyć, że mają okazję obe­jrzeć ory­gi­nały wiel­kich dzieł tego słyn­nego mis­trza pęd­zla. Wiedza o różnorod­nych eta­pach życia i „kolorowych”  zbio­rach obrazów z pewnoś­cią przy­da się dzieciom do kole­jnych lekcji języ­ka pol­skiego, na których to  zma­gać się będą z opisem wybranych przez siebie ulu­bionych grafik, scen i portretów znakomitego artysty. Wiz­y­ta w Gmin­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry była dla dzieci fan­tasty­cznym doświad­cze­niem. Mnóst­wo ekscy­tacji, zaskoczenia, este­ty­cznych wrażeń i podziwu…Wszystko to z pewnoś­cią pozostanie w pamię­ci uczniów na bard­zo długo…


Wstecz