Kla­sa VD na nie­co­dzien­nej wystawie

SONY DSCW pią­tek 08. 10. 2021r. kla­sę Vd spo­tka­ła nie­zwy­kła nie­spo­dzian­ka. W ramach pla­sty­ki i j. pol­skie­go ucznio­wie uda­li się na wysta­wę prac Pabla Picas­sa z ory­gi­nal­nych matryc arty­sty. Wer­ni­saż został przy­go­to­wa­ny przez Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry i będzie go moż­na podzi­wiać aż do 12. 11.
Zacznij­my jed­nak od począt­ku. Pan Marian Mie­lew­czyk wpro­wa­dził uczniów w cie­ka­we życie i wyjąt­ko­wą twór­czość mala­rza. Ucznio­wie zada­wa­li mnó­stwo pytań i trud­no im było uwie­rzyć, że mają oka­zję obej­rzeć ory­gi­na­ły wiel­kich dzieł tego słyn­ne­go mistrza pędz­la. Wie­dza o róż­no­rod­nych eta­pach życia i „kolo­ro­wych”  zbio­rach obra­zów z pew­no­ścią przy­da się dzie­ciom do kolej­nych lek­cji języ­ka pol­skie­go, na któ­rych to  zma­gać się będą z opi­sem wybra­nych przez sie­bie ulu­bio­nych gra­fik, scen i por­tre­tów zna­ko­mi­te­go arty­sty. Wizy­ta w Gmin­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry była dla dzie­ci fan­ta­stycz­nym doświad­cze­niem. Mnó­stwo eks­cy­ta­cji, zasko­cze­nia, este­tycz­nych wra­żeń i podziwu…Wszystko to z pew­no­ścią pozo­sta­nie w pamię­ci uczniów na bar­dzo długo…


Wstecz