Świa­to­wy Dzień Zwie­rząt w gru­pie TYGRYSKI

zdjecie-glowneZ oka­zji Świa­to­we­go Dnia Zwie­rząt przed­szko­la­ki z gru­py OP4B odwie­dzi­ły hodow­lę pięk­nych danie­li w Luzi­nie oraz gospo­dar­stwo rol­ne pań­stwa Bisew­skich „Pro­sto z pola’’. Nasza mała wyciecz­ka zachwy­ci­ła dzie­ci i wywo­ła­ła wiel­ką radość na ich twarzach.
Tego dnia przed­szko­la­ki dowie­dzia­ły się, że zwie­rzę­ta mają swo­je pra­wa, nale­ży się nimi opie­ko­wać, a bycie ich wła­ści­cie­lem to wiel­ka odpo­wie­dzial­ność. Pod koniec zajęć dzie­ci wyko­na­ły pra­cę pla­stycz­ną pt. „Świn­ka’’. Każ­de dziec­ko zabra­ło swo­je zwie­rząt­ko do domu. To był napraw­dę wspa­nia­ły i rado­sny dzień!


Wstecz