Pysz­nie, zdro­wo i kolorowo!

1Gru­pa „Motyl­ki” przy­go­to­wy­wa­ła zdro­we i kolo­ro­we kanap­ki. Przed­szko­la­ki pozna­ły korzy­ści wyni­ka­ją­ce ze spo­ży­wa­nia zdro­we­go  śnia­da­nia, dowie­dzia­ły się jak waż­na jest zbi­lan­so­wa­na die­ta, boga­ta w pro­duk­ty zbo­żo­we i  5 por­cji warzyw, owo­ców i soków.
Przed­szko­la­ki pod­ję­ły wiel­kie wyzwa­nie – same mia­ły przy­go­to­wać dla sie­bie  śnia­da­nie. Na począt­ku przy­po­mnia­ły sobie zasa­dy bez­pie­czeń­stwa, któ­rych nale­ży prze­strze­gać pod­czas posłu­gi­wa­nia się nożem. Po sta­ran­nym umy­ciu rączek i przy­go­to­wa­niu sta­no­wisk pra­cy wszy­scy zabra­li się do pra­cy. Dzie­ci bar­dzo chęt­nie poma­ga­ły pani Nata­lii w przy­go­to­wa­niu śnia­da­nia  m.in. obie­ra­ły jaj­ka, myły sała­tę, pomi­do­ry czy przy­go­to­wy­wa­ły sta­no­wi­ska  do pra­cy. Dzie­ci samo­dziel­nie sma­ro­wa­ły pie­czy­wo masłem, a następ­nie ukła­da­ły wybra­ne przez sie­bie pro­duk­ty. Moż­na śmia­ło powie­dzieć, że zada­nie wyko­na­ły dosko­na­le. Pod­czas robie­nia kana­pek kształ­ci­ły odpo­wied­nie nawy­ki żywie­nio­we, roz­wi­ja­ły kre­atyw­ność, wyobraź­nię oraz dba­łość o higie­nę. Oka­za­ło się, że dzie­ci bar­dzo lubią warzy­wa, a naj­le­piej sma­ku­ją im kanap­ki zro­bio­ne wła­sno­ręcz­nie, któ­re wyglą­da­ły pięk­nie, kolo­ro­wo i zawie­ra­ły mnó­stwo wita­min. Nawet  naj­więk­sze nie­jad­ki zja­da­ły wszyst­ko  z ape­ty­tem. Motyl­ki z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­ją na kolej­ne kuli­nar­ne zaję­cia, któ­re uwielbiają!


Wstecz