Pysznie, zdrowo i kolorowo!

1Gru­pa „Motyl­ki” przy­go­towywała zdrowe i kolorowe kanap­ki. Przed­szko­la­ki poz­nały korzyś­ci wynika­jące ze spoży­wa­nia zdrowego  śni­ada­nia, dowiedzi­ały się jak waż­na jest zbi­lan­sowana dieta, boga­ta w pro­duk­ty zbożowe i  5 por­cji warzyw, owoców i soków.
Przed­szko­la­ki pod­jęły wielkie wyzwanie – same miały przy­go­tować dla siebie  śni­adanie. Na początku przy­pom­ni­ały sobie zasady bez­pieczeńst­wa, których należy przestrze­gać pod­czas posługi­wa­nia się nożem. Po staran­nym umy­ciu rączek i przy­go­towa­niu stanowisk pra­cy wszyscy zabrali się do pra­cy. Dzieci bard­zo chęt­nie poma­gały pani Natalii w przy­go­towa­niu śni­ada­nia  m.in. obier­ały jaj­ka, myły sałatę, pomi­do­ry czy przy­go­towywały stanowiska  do pra­cy. Dzieci samodziel­nie smarowały pieczy­wo masłem, a następ­nie układały wybrane przez siebie pro­duk­ty. Moż­na śmi­ało powiedzieć, że zadanie wykon­ały doskonale. Pod­czas robi­enia kanapek ksz­tał­ciły odpowied­nie nawy­ki żywieniowe, rozwi­jały kreaty­wność, wyobraźnię oraz dbałość o higienę. Okaza­ło się, że dzieci bard­zo lubią warzy­wa, a najlepiej smaku­ją im kanap­ki zro­bione włas­noręcznie, które wyglą­dały pięknie, kolorowo i zaw­ier­ały mnóst­wo wit­a­min. Nawet  najwięk­sze nie­jad­ki zjadały wszys­tko  z apetytem. Motyl­ki z niecier­pli­woś­cią czeka­ją na kole­jne kuli­narne zaję­cia, które uwielbiają!


Wstecz