„ Wio­sna w błę­kit­nej sukience”

1Dnia 26.04.2018 r. w świe­tli­cy szkol­nej odbył się kon­kurs recy­ta­tor­ski „Wio­sna w błę­kit­nej sukien­ce”, w któ­rym udział wzię­ło 9 uczniów z klas I – II. Celem kon­kur­su było prze­zwy­cię­że­nie lęku przed wystą­pie­nia­mi publicz­ny­mi, dosko­na­le­nie pamię­ci, nauka inter­pre­to­wa­nia utwo­rów oraz upo­wszech­nie­nie kul­tu­ry żywe­go słowa.
Czy­taj dalej

Kon­kurs pla­stycz­no — ekologiczny

18 maja w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Ks. Jana Twar­dow­skie­go w Bar­ło­mi­nie odby­ło się uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród uczest­ni­kom kon­kur­su pla­stycz­no-eko­lo­gicz­ne­go „Odno­wio­ne, tra­dy­cyj­ne sady przy­do­mo­we, pięk­nie kwit­ną i owo­ce rodzą bar­dzo zdro­we”. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ło czwo­ro laureatów:
Czy­taj dalej

Świę­to Naro­do­we Trze­cie­go Maja 

SONY DSCDnia 27 kwiet­nia 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odbył się  III Szkol­ny Prze­gląd Pie­śni Patrio­tycz­nej.  Zor­ga­ni­zo­wa­ny został w związ­ku z obcho­da­mi 227 rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja.  Tego dnia wszy­scy ucznio­wie przy­szli do szko­ły w stro­jach galo­wych z przy­pię­ty­mi kokar­da­mi naro­do­wy­mi czy­li kotylionami.
Czy­taj dalej

Wier­szow­nia — kra­ina dzi­kich zwie­rząt, rymu i wyobraźni

SONY DSCBiblio­te­ka szkol­na w dniach 10 i 11 kwiet­nia 2018 roku zmie­ni­ła się w Wier­szow­nię- kra­inę, rymu i wyobraź­ni oraz dzi­kich zwie­rząt z Afry­ki, do któ­rej przy­by­wa­li przed­szko­la­ki z grup zero­wych. Czy­taj dalej

„Przy­go­da z Astrid”

SONY DSCDnia 24 kwiet­nia biblio­te­ka szkol­na Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie zor­ga­ni­zo­wa­ła z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Książ­ki (23.04.2018) hap­pe­ning pt. „Przy­go­da z Astrid” w ramach akcji „Kwiet­nio­we Zaba­wy Książ­ko­we”, będą­cej ele­men­tem pro­jek­tu NPRCZ. Czy­taj dalej

Czy­ta­dło

SONY DSCDnia 12 i 13 kwiet­nia 2018 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie, w ramach akcji czy­tel­ni­czej „Czy­ta­dło” ucznio­wie klas VI czy­ta­li młod­szym kole­gom z klas pierw­szych książ­kę pani Agniesz­ki Stel­ma­szyk pt. „Zbaw­cy ksią­żek”. Czy­taj dalej

„Super Boha­ter”- Ludzie z pasją.

SONY DSCDnia 9.05.2018 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ło się spo­tka­nie z nie­zwy­kłym gościem, panem pod­in­spek­to­rem Edwar­dem Pło­mi­nem — dowód­cą Samo­dziel­ne­go Pod­od­dzia­łu Anty­ter­ro­ry­stycz­ne­go w Gdań­sku. Wyda­rze­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez biblio­te­kę szkol­ną w ramach dzia­łań pro­jek­tu Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa. Czy­taj dalej

Suk­ces Michała

MIchał12 kwiet­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 8 w Wej­he­ro­wie odbył się Powia­to­wy Kon­kurs Wie­dzy o Morzu Bał­tyc­kim dla klas szó­stych. W kon­kur­sie wzię­ło udział 30 uczniów z 10 szkół powia­tu wej­he­row­skie­go. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li, wyło­nie­ni po eta­pie szkol­nym, ucznio­wie: Czy­taj dalej

Pre­lek­cja dla rodziców

SONY DSCDnia 26.04.2018r o godzi­nie 18.00 w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ła się pre­lek­cja dla rodzi­ców pod tytu­łem „ Kon­se­kwen­cja- waż­ny instru­ment wycho­waw­czy ”. Spo­tka­nie prze­pro­wa­dzi­ła pani Mał­go­rza­ta Sędziak z Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no — Peda­go­gicz­nej w Wejherowie.
Czy­taj dalej

Bal kar­na­wa­ło­wy w świe­tli­cy szkolnej

1Dnia 25 stycz­nia 2018 r. w świe­tli­cy szkol­nej odbył się bal kar­na­wa­ło­wy. Uczest­ni­ka­mi balu byli ucznio­wie uczęsz­cza­ją­cy do świe­tli­cy szkol­nej. W trak­cie impre­zy dzie­ci bra­ły udział w kon­kur­sach tanecz­nych i spraw­no­ścio­wych. Nie zabra­kło rów­nież sza­lo­nych tań­ców. Czy­taj dalej

Finał Mię­dzy­świe­tli­co­we­go Kon­kur­su Plastycznego 

Z począt­kiem mar­ca w świe­tli­cy szkol­nej odbył się Mię­dzy­świe­tli­co­wy Kon­kurs Pla­stycz­ny pt.„ Wio­sna kwia­ty roz­da­je”.  Uczest­ni­ka­mi kon­kur­su byli ucznio­wie klas I – III.  W kon­kur­sie wzię­ło udział dzie­się­cio­ro uczniów uczęsz­cza­ją­cych do świe­tli­cy szkol­nej. Czy­taj dalej

Aga­ta z Micha­łem bli­sko podium

dav23 kwiet­nia 2018 r. w SP nr 39 w Gdań­sku odbył się finał woje­wódz­kie­go kon­kur­su histo­rycz­ne­go „Mała Olim­pia­da Histo­rii Pol­ski”. Zawo­dy skła­da­ły się z III eta­pów. Pierw­szy wyło­nił trój­kę repre­zen­tan­tów naszej szko­ły: Aga­ta Szur, Michał Kle­in i Sta­ni­sław Loew­nau. Czy­taj dalej

„Pół­noc­ne Kaszu­by naszym domem”

SONY DSCDnia 18.04.2018 r. o godzi­nie 11.00 uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odwie­dził pan Mar­cin Gniech, któ­ry jest człon­kiem „Klu­bu Miło­śni­ków Wej­he­ro­wa”.  Spo­tka­nie to było akcją w ramach naro­do­we­go pro­gra­mu czy­tel­nic­twa.  Czy­taj dalej

SPOTKANIE  UCZNIÓW Z WÓJTEM GMINY LUZINO

fotkaW ramach reali­za­cji pro­jek­tu „Oddy­chaj swo­bod­nie w pięk­nej Gmi­nie Luzi­no” kil­ko­ro  uczniów klas szó­stych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 spo­tka­ło się z wój­tem gmi­ny – Jaro­sła­wem Weje­rem. Czy­taj dalej

-3Dni -18Godzin -6Minut -43Sekund