Świa­towy Dzień Muzy­ki i gość spec­jal­ny w grupie Motylków!

1Muzy­ka jest wszędzie, również na naszym przed­szkolu! Muzy­ka łagodzi oby­cza­je, rozwe­sela i relak­su­je. Muzy­ka ma nawet swo­je świę­to. Między­nar­o­dowy Dzień Muzy­ki obchod­zony jest 1 październi­ka. To doskon­ała okaz­ja, aby baw­ić się dźwięka­mi, wyszuki­wać ich w otacza­ją­cym nas świecie, grać, tańczyć i śpiewać.
W tym dniu Motyl­ki przeniosły się do krainy dźwięków, dzię­ki wiz­y­cie pani Patrycji Klein-mamy jed­nego z naszych przed­szko­laków, która jest muzykiem i zaprezen­towała dzieciom instru­men­ty muzy­czne, na których gra – sak­so­fon oraz flet. Przyniosła ze sobą również inne instru­men­ty, aby dzieci wspól­nie z zapros­zonym goś­ciem mogły baw­ić się muzyką. Grze­chot­ki, dzwon­ki czy tam­buryno to tylko niek­tóre instru­men­ty, które dzieci mogły poz­nać i usłyszeć na żywo. Każde dziecko, miało możli­wość spróbowa­nia samodziel­nej gry na instru­men­tach, odkry­wa­jąc przy tym swój tal­ent muzy­czny. Przed­szko­la­ki nie tylko uważnie słuchały utworów muzy­cznych, które grała pani Patryc­ja, ale również akty­wnie brały udzi­ał w zabawach muzy­czno- ruchowych oraz zadawały wiele ciekawych pytań. Na koniec zajęć zagrały i zaśpiewały piosenkę jak prawdzi­wa orkies­tra! To dopiero była zabawa !  Dzieci były zach­wycone! Zaję­cia zakończyły się pamiątkowy­mi zdję­ci­a­mi z instru­men­ta­mi. Bard­zo dzięku­je­my pani Patrycji za ciekawe zaję­cia,  przekazaną wiedzę oraz prezent–płytę CD pt. „Focus. Tak to je” z utwora­mi zespołu, do którego należy.  Przed­szko­la­ki chęt­nie słucha­ją utworów pod­czas pra­cy m.in. na zaję­ci­ach plastycznych.


Wstecz