Świa­to­wy Dzień Muzy­ki i gość spe­cjal­ny w gru­pie Motylków!

1Muzy­ka jest wszę­dzie, rów­nież na naszym przed­szko­lu! Muzy­ka łago­dzi oby­cza­je, roz­we­se­la i relak­su­je. Muzy­ka ma nawet swo­je świę­to. Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Muzy­ki obcho­dzo­ny jest 1 paź­dzier­ni­ka. To dosko­na­ła oka­zja, aby bawić się dźwię­ka­mi, wyszu­ki­wać ich w ota­cza­ją­cym nas świe­cie, grać, tań­czyć i śpiewać.
W tym dniu Motyl­ki prze­nio­sły się do kra­iny dźwię­ków, dzię­ki wizy­cie pani Patry­cji Kle­in-mamy jed­ne­go z naszych przed­szko­la­ków, któ­ra jest muzy­kiem i zapre­zen­to­wa­ła dzie­ciom instru­men­ty muzycz­ne, na któ­rych gra – sak­so­fon oraz flet. Przy­nio­sła ze sobą rów­nież inne instru­men­ty, aby dzie­ci wspól­nie z zapro­szo­nym gościem mogły bawić się muzy­ką. Grze­chot­ki, dzwon­ki czy tam­bu­ry­no to tyl­ko nie­któ­re instru­men­ty, któ­re dzie­ci mogły poznać i usły­szeć na żywo. Każ­de dziec­ko, mia­ło moż­li­wość spró­bo­wa­nia samo­dziel­nej gry na instru­men­tach, odkry­wa­jąc przy tym swój talent muzycz­ny. Przed­szko­la­ki nie tyl­ko uważ­nie słu­cha­ły utwo­rów muzycz­nych, któ­re gra­ła pani Patry­cja, ale rów­nież aktyw­nie bra­ły udział w zaba­wach muzycz­no- rucho­wych oraz zada­wa­ły wie­le cie­ka­wych pytań. Na koniec zajęć zagra­ły i zaśpie­wa­ły pio­sen­kę jak praw­dzi­wa orkie­stra! To dopie­ro była zaba­wa !  Dzie­ci były zachwy­co­ne! Zaję­cia zakoń­czy­ły się pamiąt­ko­wy­mi zdję­cia­mi z instru­men­ta­mi. Bar­dzo dzię­ku­je­my pani Patry­cji za cie­ka­we zaję­cia,  prze­ka­za­ną wie­dzę oraz prezent–płytę CD pt. „Focus. Tak to je” z utwo­ra­mi zespo­łu, do któ­re­go nale­ży.  Przed­szko­la­ki chęt­nie słu­cha­ją utwo­rów pod­czas pra­cy m.in. na zaję­ciach plastycznych.


Wstecz