Kolej­ne spo­tka­nie z policjantami

1We wrze­śniu naszą szko­łę odwie­dzi­li poli­cjan­ci z pobli­skiej komen­dy. Przy­po­mnie­li uczniom zasa­dy doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa, takie jak zacho­wa­nie ostroż­no­ści na dro­dze oraz ogra­ni­czo­ne­go zaufa­nia w sto­sun­ku do nie­zna­jo­mych osób.
Bar­dzo miło było nam gościć poli­cjan­tów! Mamy nadzie­ję, że uda nam się odwie­dzić panów poli­cjan­tów w ich miej­scu pra­cy, czy­li na komen­dzie już nie­dłu­go! Dziękujemy!


Wstecz