Kole­jne spotkanie z policjantami

1We wrześniu naszą szkołę odwiedzili polic­jan­ci z pob­liskiej komendy. Przy­pom­nieli uczniom zasady doty­czące bez­pieczeńst­wa, takie jak zachowanie ostrożnoś­ci na drodze oraz ogranic­zonego zau­fa­nia w sto­sunku do niez­na­jomych osób.
Bard­zo miło było nam goś­cić polic­jan­tów! Mamy nadzieję, że uda nam się odwiedz­ić panów polic­jan­tów w ich miejs­cu pra­cy, czyli na komendzie już niedłu­go! Dziękujemy!


Wstecz