Konkurs Bib­lioteczny „Akademia Pana Kleksa‑w krainie bzików”

Serdecznie zaprasza­my uczniów klas czwartych ZSP w Luzinie do udzi­ału w kreaty­wnym konkur­sie orga­ni­zowanym przez bib­liotekę szkol­ną „Wypoży­czal­nia Marzeń”  ZSP w Luzinie.

Bib­lioteczny konkurs kreatywno-czytelniczy 

„Akademia Pana Kleksa‑w krainie bzików”

ORGANIZATOR KONKURSU

Bib­liote­ka Szkol­na „Wypoży­czal­nia Marzeń”  w Zes­pole Szkol­no-Przed­szkol­nym w Luzinie.

 • ∙ Konkurs przez­nac­zony jest dla uczniów klas IV,
 • ∙ Konkurs odby­wać się będzie w dni­ach 4.10–28.10 2021 r.
 • ∙ Losowanie nagród będzie miało miejsce w bib­liotece szkol­nej ”Wypoży­czal­nia Marzeń”
 • 10.2021 o 12.00.

Co należy zro­bić aby wziąć udzi­ał w konkursie?

Wypoży­czyć książkę „Akademia Pana Klek­sa” Jana Brzechwy:

 • W bib­liotece otrzy­masz kupon konkur­sowy wraz z kilko­ma zada­ni­a­mi, które musisz wykon­ać w kole­jnych dniach:
 • Pod­pisany kupon z wyko­nany­mi zada­ni­a­mi wrzu­casz do pudeł­ka w bib­liotece.( uwa­ga zada­nia możesz wykony­wać w dowol­nej kolejności)
 • Zadanie 1: Quiz z pytaniami;
 • Odpowiadasz na 10 pytań konkursowych
 • Zadanie 2: Portret pana Kleksa;
 • Wykonu­jesz portret Pana Klek­sa: tech­ni­ka: rysunek, for­mat pra­cy A4. Pod­pisu­jesz pracę i wrzu­casz do pudeł­ka w bibliotece.
 • Zadanie 3: Guzik Mateusza;
 • Przyno­sisz guzik (najdzi­wniejszy jaki zna­jdziesz!), który według ciebie został zgu­biony przez Mateusza i wrzu­casz do pudeł­ka w bib­liotece wraz z przy­czepi­oną kartką z twoim imie­niem i nazwiskiem.
 • Zadanie 4: Przepis na piegi;
 • Wymyślasz przepis na pie­gi, uży­wasz wyobraźni! W przepisie wyko­rzys­taj następu­jące formy:

Cztery gramy…dwie łyż­ki…, pięć kro­pel…, jed­na unc­ja…, pół karafki….,

Na co będę zwracać uwagę?

Na treść książ­ki, na ilus­trac­je w książce, na własne pomysły, na ortografię , na kreaty­wność w wykony­wanych zada­ni­ach, na czas trwa­nia konkur­su, na dobrą zabawę, na zasady konkursu.

Uwa­gi końcowe:

Wyni­ki konkur­su zostaną również zamieszc­zone na stron­ie inter­ne­towej szkoły: www.sp.luzino.pl

 
Wstecz