Kon­kurs Biblio­tecz­ny „Aka­de­mia Pana Kleksa‑w kra­inie bzików”

Ser­decz­nie zapra­sza­my uczniów klas czwar­tych ZSP w Luzi­nie do udzia­łu w kre­atyw­nym kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez biblio­te­kę szkol­ną „Wypo­ży­czal­nia Marzeń”  ZSP w Luzinie.

Biblio­tecz­ny kon­kurs kreatywno-czytelniczy 

„Aka­de­mia Pana Kleksa‑w kra­inie bzików”

ORGANIZATOR KONKURSU

Biblio­te­ka Szkol­na „Wypo­ży­czal­nia Marzeń”  w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym w Luzinie.

 • ∙ Kon­kurs prze­zna­czo­ny jest dla uczniów klas IV,
 • ∙ Kon­kurs odby­wać się będzie w dniach 4.10–28.10 2021 r.
 • ∙ Loso­wa­nie nagród będzie mia­ło miej­sce w biblio­te­ce szkol­nej ”Wypo­ży­czal­nia Marzeń”
 • 10.2021 o 12.00.

Co nale­ży zro­bić aby wziąć udział w konkursie?

Wypo­ży­czyć książ­kę „Aka­de­mia Pana Klek­sa” Jana Brzechwy:

 • W biblio­te­ce otrzy­masz kupon kon­kur­so­wy wraz z kil­ko­ma zada­nia­mi, któ­re musisz wyko­nać w kolej­nych dniach:
 • Pod­pi­sa­ny kupon z wyko­na­ny­mi zada­nia­mi wrzu­casz do pudeł­ka w biblio­te­ce.( uwa­ga zada­nia możesz wyko­ny­wać w dowol­nej kolejności)
 • Zada­nie 1: Quiz z pytaniami;
 • Odpo­wia­dasz na 10 pytań konkursowych
 • Zada­nie 2: Por­tret pana Kleksa;
 • Wyko­nu­jesz por­tret Pana Klek­sa: tech­ni­ka: rysu­nek, for­mat pra­cy A4. Pod­pi­su­jesz pra­cę i wrzu­casz do pudeł­ka w bibliotece.
 • Zada­nie 3: Guzik Mateusza;
 • Przy­no­sisz guzik (naj­dziw­niej­szy jaki znaj­dziesz!), któ­ry według cie­bie został zgu­bio­ny przez Mate­usza i wrzu­casz do pudeł­ka w biblio­te­ce wraz z przy­cze­pio­ną kart­ką z two­im imie­niem i nazwiskiem.
 • Zada­nie 4: Prze­pis na piegi;
 • Wymy­ślasz prze­pis na pie­gi, uży­wasz wyobraź­ni! W prze­pi­sie wyko­rzy­staj nastę­pu­ją­ce formy:

Czte­ry gramy…dwie łyż­ki…, pięć kro­pel…, jed­na uncja…, pół karafki….,

Na co będę zwra­cać uwagę?

Na treść książ­ki, na ilu­stra­cje w książ­ce, na wła­sne pomy­sły, na orto­gra­fię , na kre­atyw­ność w wyko­ny­wa­nych zada­niach, na czas trwa­nia kon­kur­su, na dobrą zaba­wę, na zasa­dy konkursu.

Uwa­gi końcowe:

Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną rów­nież zamiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły: www.sp.luzino.pl

 
Wstecz