Maciej lau­re­atem między­nar­o­dowego konkur­su literackiego

1Maciej Keller z kl. IIIC Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie niejed­nokrot­nie udowod­nił już, że pisanie opowiadań jest jego pasją, a do tego osią­ga w tej dziedzinie ogromne sukcesy. Najpierw wygry­wał konkursy na „włas­nym pod­wórku”, następ­nie w obrę­bie gminy, później wojew­ódzkie, a dalej zawo­jował konkursy ogólnopol­skie. Czy­taj dalej

Dzień Straża­ka

SONY DSCDnia 14 maja 2018 roku dzieci z klas 0 – II uczest­niczyły w spotka­niu ze strażaka­mi. Wicedyrek­tor szkoły pani Bar­bara Pobłoc­ka przy­witała przy­byłych strażaków i podz­iękowała im za ich trud i poświęce­nie. Następ­nie przed­szko­la­ki z grup OP6A i OP6E pod opieką wychowaw­czyń Mag­dale­ny Richert, Syl­wii Willa i Agaty Mikuła przed­staw­iły pro­gram artysty­czny. Czy­taj dalej

„ Wios­na w błęk­it­nej sukience”

1Dnia 26.04.2018 r. w świ­etl­i­cy szkol­nej odbył się konkurs recy­ta­tors­ki „Wios­na w błęk­it­nej sukience”, w którym udzi­ał wzięło 9 uczniów z klas I – II. Celem konkur­su było przezwycięże­nie lęku przed wys­tąpi­eni­a­mi pub­liczny­mi, doskonale­nie pamię­ci, nau­ka inter­pre­towa­nia utworów oraz upowszech­nie­nie kul­tu­ry żywego słowa.
Czy­taj dalej

Konkurs plas­ty­czno — ekologiczny

18 maja w Szkole Pod­sta­wowej im. Ks. Jana Twar­dowskiego w Barło­minie odbyło się uroczyste wręcze­nie nagród uczest­nikom konkur­su plas­ty­czno-eko­log­icznego „Odnowione, trady­cyjne sady przy­do­mowe, pięknie kwit­ną i owoce rodzą bard­zo zdrowe”. Naszą szkołę reprezen­towało czworo laureatów:
Czy­taj dalej

Świę­to Nar­o­dowe Trze­ciego Maja 

SONY DSCDnia 27 kwiet­nia 2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie odbył się  III Szkol­ny Przegląd Pieśni Patri­o­ty­cznej.  Zor­ga­ni­zowany został w związku z obchoda­mi 227 roczni­cy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja.  Tego dnia wszyscy uczniowie przys­zli do szkoły w stro­jach galowych z przyp­ię­ty­mi kokar­da­mi nar­o­dowy­mi czyli kotylionami.
Czy­taj dalej

Wier­szow­n­ia — kraina dzi­kich zwierząt, rymu i wyobraźni

SONY DSCBib­liote­ka szkol­na w dni­ach 10 i 11 kwiet­nia 2018 roku zmieniła się w Wier­szown­ię- krainę, rymu i wyobraźni oraz dzi­kich zwierząt z Afry­ki, do której przy­by­wali przed­szko­la­ki z grup zerowych. Czy­taj dalej

„Przy­go­da z Astrid”

SONY DSCDnia 24 kwiet­nia bib­liote­ka szkol­na Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie zor­ga­ni­zowała z okazji Świa­towego Dnia Książ­ki (23.04.2018) hap­pen­ing pt. „Przy­go­da z Astrid” w ramach akcji „Kwiet­niowe Zabawy Książkowe”, będącej ele­mentem pro­jek­tu NPRCZ. Czy­taj dalej

Czy­tadło

SONY DSCDnia 12 i 13 kwiet­nia 2018 roku w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie, w ramach akcji czytel­niczej „Czy­tadło” uczniowie klas VI czy­tali młod­szym kole­gom z klas pier­wszych książkę pani Agniesz­ki Stel­maszyk pt. „Zbaw­cy książek”. Czy­taj dalej

„Super Bohater”- Ludzie z pasją.

SONY DSCDnia 9.05.2018 w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie odbyło się spotkanie z niezwykłym goś­ciem, panem podin­spek­torem Edwar­dem Płominem — dowód­cą Samodziel­nego Podod­dzi­ału Antyter­ro­rysty­cznego w Gdańsku. Wydarze­nie zor­ga­ni­zowane przez bib­liotekę szkol­ną w ramach dzi­ałań pro­jek­tu Nar­o­dowego Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytel­nict­wa. Czy­taj dalej

Sukces Michała

MIchał12 kwiet­nia w Szkole Pod­sta­wowej nr 8 w Wejherowie odbył się Powia­towy Konkurs Wiedzy o Morzu Bał­ty­ckim dla klas szóstych. W konkur­sie wzięło udzi­ał 30 uczniów z 10 szkół powiatu wejherowskiego. Naszą szkołę reprezen­towali, wyłonieni po etapie szkol­nym, uczniowie: Czy­taj dalej

Prelekc­ja dla rodziców

SONY DSCDnia 26.04.2018r o godzinie 18.00 w Szkole Pod­sta­wowej im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbyła się prelekc­ja dla rodz­iców pod tytułem „ Kon­sek­wenc­ja- ważny instru­ment wychowaw­czy ”. Spotkanie przeprowadz­iła pani Mał­gorza­ta Sędzi­ak z Porad­ni Psy­cho­log­iczno — Ped­a­gog­icznej w Wejherowie.
Czy­taj dalej

Bal kar­nawałowy w świ­etl­i­cy szkolnej

1Dnia 25 sty­cz­nia 2018 r. w świ­etl­i­cy szkol­nej odbył się bal kar­nawałowy. Uczest­nika­mi balu byli uczniowie uczęszcza­ją­cy do świ­etl­i­cy szkol­nej. W trak­cie imprezy dzieci brały udzi­ał w konkur­sach tanecznych i sprawnoś­ciowych. Nie zabrakło również sza­lonych tańców. Czy­taj dalej

Finał Międzyświ­etli­cowego Konkur­su Plastycznego 

Z początkiem mar­ca w świ­etl­i­cy szkol­nej odbył się Międzyświ­etli­cowy Konkurs Plas­ty­czny pt.„ Wios­na kwiaty roz­da­je”.  Uczest­nika­mi konkur­su byli uczniowie klas I – III.  W konkur­sie wzięło udzi­ał dziesię­cioro uczniów uczęszcza­ją­cych do świ­etl­i­cy szkol­nej. Czy­taj dalej

Aga­ta z Michałem blisko podium

dav23 kwiet­nia 2018 r. w SP nr 39 w Gdańsku odbył się finał wojew­ódzkiego konkur­su his­to­rycznego „Mała Olimpia­da His­torii Pol­s­ki”. Zawody składały się z III etapów. Pier­wszy wyłonił trójkę reprezen­tan­tów naszej szkoły: Aga­ta Szur, Michał Klein i Stanisław Loew­nau. Czy­taj dalej

Gazetka
-93Dni -15Godzin -7Minut -47Sekund
Klik foto