Uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie pierw­szo­kla­si­stów w SP nr 1

„Wiel­ka uro­czy­stość dzi­siaj w szko­le-nasze pasowanie, 

za chwi­lę każ­de dziec­ko uczniem się stanie.”

1To był bar­dzo waż­ny dzień dla dzie­ci z klas I Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. W pią­tek 06.10.2023 pierw­szo­kla­si­ści zło­ży­li uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie i zosta­li paso­wa­ni na uczniów. Bar­dzo prze­ję­ci, tro­chę zestre­so­wa­ni, ale świet­nie przy­go­to­wa­ni i peł­ni zapa­łu ucznio­wie klas I zło­ży­li uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie i tym samym ofi­cjal­nie wstą­pi­li do uczniow­skiej braci.
By tra­dy­cji sta­ło się zadość Pan Dyrek­tor Dariusz Romp­ca paso­wał uczniów ogrom­nym czer­wo­nym ołów­kiem. Pierw­szo­kla­si­ści ode­bra­li dyplo­my, legi­ty­ma­cję szkol­ną i słod­ki upo­mi­nek w posta­ci „roż­ków”. Wcze­śniej zło­ży­li ślu­bo­wa­nie na sztan­dar szko­ły. Tego dnia rodzi­ce obej­rze­li też część arty­stycz­ną przy­go­to­wa­ną przez pierw­szo­kla­si­stów. Nie mogło zabrak­nąć życzeń, podzię­ko­wań kie­ro­wa­nych zarów­no do rodzi­ców, dzie­ci i nauczy­cie­li. Życzy­my Wam samych sukcesów!


Wstecz