“W ogro­dzie opowiastek”

Zdj.-glowneKorzy­sta­jąc z pięk­nej, sło­necz­nej, wrze­śnio­wej pogo­dy przed­szko­la­ki uczęsz­cza­ją­ce na zaję­cia w godzi­nach popo­łu­dnio­wych zosta­ły zapro­szo­ne przez wycho­waw­ców do „Ogro­du opo­wia­stek”. Spo­tka­nie czy­tel­ni­cze w ogro­dzie przed­szkol­nym odby­ło się w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytelnictwa.
Dzie­ci zapo­zna­ły się z ksią­żecz­ka­mi z serii „Przy­go­dy Fen­ka”. W ramach zajęć wysłu­cha­ły opo­wia­dań pt.: „Pozdro­wie­nia” oraz „Potra­fię się dzie­lić”, w któ­rych poru­szo­no temat sto­so­wa­nia zwro­tów grzecz­no­ścio­wych oraz przy­po­mnia­no zasa­dy dobre­go zacho­wa­nia. Dzie­ci były ocza­ro­wa­ne histo­ryj­ka­mi o sym­pa­tycz­nym lisku, któ­ry w cie­ka­wy spo­sób poru­sza tema­ty życia codzien­ne­go przedszkolaków.

 
Wstecz