„Północ­ne Kaszu­by naszym domem”

SONY DSCDnia 18.04.2018 r. o godzinie 11.00 uczniów Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odwiedz­ił pan Marcin Gniech, który jest członkiem „Klubu Miłośników Wejherowa”.  Spotkanie to było akcją w ramach nar­o­dowego pro­gra­mu czytel­nict­wa.  Czy­taj dalej

SPOTKANIE  UCZNIÓW Z WÓJTEM GMINY LUZINO

fotkaW ramach real­iza­cji pro­jek­tu „Odd­y­chaj swo­bod­nie w pięknej Gminie Luzi­no” kilko­ro  uczniów klas szóstych Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 spotkało się z wójtem gminy – Jarosławem Weje­rem. Czy­taj dalej

Muzy­cz­na biblioteka

SONY DSCUczniowie klas drugich Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie wraz z wychowaw­ca­mi brali udzi­ału w “Muzy­cznej Bib­liotece”- dzi­ała­niu w ramach pro­jek­tu Nar­o­dowego Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytel­nict­wa — Ludzie z pasją. Czy­taj dalej

„Rok rze­ki Wisły”

SONY DSCMając w pamię­ci wydarzenia związane z rok­iem Wisły- królowej pol­s­kich rzek, bib­liote­ka szkol­na ma przy­jem­ność zaprezen­tować wraz z ucz­ni­a­mi „żywą” wys­tawę pt. „Rok rze­ki Wisły”. Wisła płynie przez wszys­tkie pol­skie ser­ca, jest sym­bol­em naszej pol­skoś­ci i tożsamoś­ci. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wys­tawą w dni­ach 09.04.2018–30.04.2018.

Troll  w bib­liotece-gra biblioteczna

SONY DSCUczniowie klasy I b rozpoczęli  dnia 16.04.2018 r.  grę czytel­niczą pt. „Troll w bibliotece”na pod­staw­ie książ­ki pt. ”Zbaw­cy książek” autorstwa Agniesz­ki Stelmaszyk.Przez kole­jne dni tygod­nia uczniowie pier­wszych klasy poszuki­wali „Trolisko, co niszczy wszys­tko”. Czy­taj dalej

His­to­ria komiksu

SONY DSCOd październi­ka 2017 r do mar­ca 2018 r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Pod­sta­wowej w Luzinie uczest­niczyli w niecodzi­en­nych lekc­jach bib­liotecznych. Zaprezen­towana mul­ti­me­di­al­na prezen­tac­ja  o his­torii komik­su wzbudz­iła zain­tere­sowanie wśród słuchaczy, Czy­taj dalej

Konkurs Recy­ta­tors­ki Lit­er­atu­ry Kaszubskiej 

SP konkurs Rm 4Dnia 28 mar­ca 2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej im. Lecha Bąd­kowskiego przeprowad­zono elim­i­nac­je szkolne XLVII Konkur­su Recy­ta­torskiego Lit­er­atu­ry Kaszub­skiej „Rod­nô Mòwa” .Komis­ja konkur­sowa przesłuchała uczest­ników w  kat­e­go­ri­ach wiekowych. Ustal­e­nia Komisji przed­staw­ia­ją się w sposób następujący:

Czy­taj dalej

Kole­jny sukces uczniów naszej szkoły

piosenka14 kwiet­nia 2018r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 10 w Rumi odbył się IV Wojew­ódz­ki Konkurs Wokalny „Piosen­ka jest dobra na wszys­tko”. Nasza szkoła była reprezen­towana przez dwo­je solistów i zespół. Czy­taj dalej

Awans naszych uczniów do finału

davTro­je naszych reprezen­tan­tów wzięło udzi­ał w elim­i­nac­jach wojew­ódzkiego konkur­su his­to­rycznego „Mała Olimpia­da His­torii Pol­s­ki”, który odbył się 19 mar­ca 2018 r. w SP nr 39  w Gdańsku.. Do turnieju przys­tąpiło 55 uczniów ze szkół pod­sta­wowych. Czy­taj dalej

Wspólne czy­tanie w roz­wo­ju dziecka

SONY DSCW dniu 26 mar­ca 2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie odbyło się spotkanie z panią mgr Ewą Budziszewską, psy­cholo­giem społecznym, z Powia­towego Zespołu Porad­ni Psy­cho­log­iczno- Ped­a­gog­icznych w Wejherowie. Czy­taj dalej

Pow­i­tanie wios­ny w odd­zi­ałach przedszkolnych

7Jak co roku 21 mar­ca przed­szko­la­ki z  naszej szkoły spotkały się w bar­wnym korowodzie na pow­i­tanie nowej pory roku. To czas, w którym przy­ro­da budzi się po zimowym śnie do życia, budzą się zwierzę­ta, rośliny a my tego dnia chcieliśmy obudz­ić Wios­nę. Czy­taj dalej

Pasowanie na czytelnika

SONY DSCDnia 22 mar­ca 2018 r. w SP nr 1 w Luzinie odbyła się uroczys­ta akademia  „Pasowa­nia na czytel­ni­ka”, pod­czas której uczniowie klas pier­wszych zostali ofic­jal­nie przyję­ci do braci czytel­niczej bib­liote­ki szkolnej.Uroczystość miała charak­ter rados­nego spotka­nia ze światem książek, w którym królu­je fan­taz­ja i przy­go­da. Czy­taj dalej

Gazetka
-93Dni -14Godzin -3Minut -35Sekund
Klik foto