Świa­to­wy Dzień Drze­wa w gru­pie OP5C

110 paź­dzier­ni­ka obcho­dzi­li­śmy Dzień Drze­wa. Pro­wa­dzo­ne były roz­mo­wy doty­czą­ce drzew, korzy­ści i przy­jem­no­ści jakie dają ludziom. Dzie­ci pró­bo­wa­ły roz­po­znać wybra­ne gatun­ki drzew, ich liście oraz owo­ce. W cza­sie zabaw badaw­czych w par­ku dzie­ci oglą­da­ły drze­wa, doty­ka­ły kory, liści i gałę­zi. Powsta­ły rów­nież pra­ce plastyczne–jesienne drzewa.


Wstecz