Otrzę­si­ny klas czwartych

1Dnia 29 wrze­śnia 2023 roku ucznio­wie klas czwar­tych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie zosta­li pod­da­ni tra­dy­cyj­ne­mu obrzę­do­wi otrzę­sin, po któ­rym uro­czy­ście przy­ję­to ich do spo­łecz­no­ści klas IV- VIII naszej szko­ły. Doko­na­li tego sym­bo­licz­nie ucznio­wie klas VII, któ­rzy przy­go­to­wa­li dla swo­ich młod­szych kole­gów gry inte­gra­cyj­ne oraz taneczne.
Impre­zę otrzę­sin dla swo­ich pod­opiecz­nych zor­ga­ni­zo­wa­li wycho­waw­cy klas czwar­tych: p. Wero­ni­ka Pobłoc­ka oraz p. Wan­da Tam­bel­li, p. Marian Mie­lew­czyk i p. Joan­na Siko­ra. Sprzęt dys­ko­te­ko­wy przy­go­to­wał pan Mie­czy­sław Brze­ski. Mały poczę­stu­nek dla czwar­to­kla­si­stów ufun­do­wa­ła Rada Rodziców.


Wstecz