Dzień Chło­pa­ka w oddzia­łach OP5B, OP6A, OP6B, OP6C, OP6D

1Dzień chło­pa­ka to dzień, w któ­rym wszy­scy chłop­cy w naszym przed­szko­lu mogli poczuć się wyjąt­ko­wo. Dziew­czyn­ki razem z Pania­mi odśpie­wa­ły uro­czy­ste „Sto lat” oraz zło­ży­ły naj­ser­decz­niej­sze życzenia.
Tego dnia nie zabra­kło dobrej zaba­wy, nie­spo­dzia­nek i spor­to­wej rywa­li­za­cji. Była to dosko­na­ła oka­zja by pochwa­lić się spraw­no­ścią rucho­wą. Dla wszyst­kich chłop­ców zosta­ły przy­go­to­wa­ne upominki.


Wstecz