Warzyw­no-owo­co­wy zawrót gło­wy w gru­pach OP5B, OP5C, OP6A, OP6B, OP6C, OP6D

1W minio­nym tygo­dniu w przed­szko­lu kró­lo­wa­ły owo­ce i warzy­wa. Przed­szko­la­ki prze­ko­na­ły się jak waż­na jest ich rola w codzien­nej die­cie. Dzie­ci wybra­ły się do lokal­ne­go warzyw­nia­ka, aby utrwa­lić bogac­two kolo­rów warzyw i owo­ców, a przy oka­zji zro­bić zakupy. 
Poszcze­gól­ne gru­py przy­go­to­wa­ły róż­ne pysz­no­ści z wyko­rzy­sta­niem tych cen­nych pro­duk­tów. Przed­szko­la­ki samo­dziel­nie wyci­ska­ły sok, zro­bi­ły kolo­ro­we kok­taj­le, przy­go­to­wa­ły pysz­ne szasz­ły­ki oraz zro­bi­ły sałat­kę owo­co­wą. We wszyst­kich gru­pach było smacz­nie, zdro­wo i kolorowo.

 
Wstecz