Wyciecz­ka inte­gra­cyj­na klas Va,Vb,Vd do Porzecza

1Dnia 22 wrze­śnia 2023 roku ucznio­wie klas Va,Vb,Vd uczest­ni­czy­li w wyjeź­dzie inte­gra­cyj­nym do Porze­cza. Schro­ni­sko poło­żo­ne jest w pięk­nej Doli­nie Para­szyń­skiej, wśród wzgórz more­no­wych, poro­śnię­tych lasem bukowo–sosnowym, nad rze­ką Łebą. Mło­dzi łow­cy przy­gód zmie­rzy­li się m.in. ze ścia­ną wspi­nacz­ko­wą, pró­bo­wa­li swo­ich sił w strze­la­niu z łuku, gru­po­wych zaba­wach z uży­ciem oku­la­rów 3D, bra­li udział w zaba­wach tere­no­wych w pobli­skim lesie, zdo­by­wa­li fla­gi w bazach grup przeciwników.
Tra­dy­cyj­nie moż­na było upiec kieł­ba­ski, napić się pysz­ne­go soku. Zaba­wy pro­wa­dzi­li doświad­cze­ni człon­ko­wie KTN „Łow­cy Przy­gód”, będą­cy zara­zem ani­ma­to­ra­mi cza­su wol­ne­go, instruk­to­ra­mi wspi­nacz­ki skał­ko­wej, jaz­dy kon­nej i samo­obro­ny, czyn­ny­mi uczest­ni­ka­mi wyści­gów psich zaprzę­gów i bie­gów na orien­ta­cję. Na zakoń­cze­nie poby­tu w Leśnym Schro­ni­sku Łow­ców Przy­gód mło­dzież wzię­ła udział w sean­sie fil­mo­wym doty­czą­cym psich zaprzę­gów, a następ­nie mogła poba­wić się z psa­mi husky sybe­ryj­ski­mi, któ­re bio­rą udział w zawo­dach psich zaprzę­gów. Pobyt spra­wił dzie­ciom mnó­stwo rado­ści. Mamy nadzie­ję, że dzie­ci dobrze się bawi­ły, zacie­śni­ły wię­zy kole­żeń­skie i aktyw­nie spę­dzi­ły czas na łonie natury.


Wstecz