Wyciecz­ka do Fil­har­mo­nii Kaszubskiej

39 maja gru­py przed­szkol­ne SP nr 1 w Luzi­nie OP6B oraz Op6D wraz z wycho­waw­ca­mi  odwie­dzi­ły Wej­he­row­skie Cen­trum Kul­tu­ry, gdzie mia­ły przy­jem­ność obej­rzeć spek­takl pt. „Kra­ina Śpio­chów” w wyko­na­niu Bał­tyc­kie­go Teatru Dra­ma­tycz­ne­go. Czy­taj dalej

Liga mate­ma­tycz­na

SONY DSCKon­kurs „Liga mate­ma­tycz­na” jest orga­ni­zo­wa­ny przez  Insty­tut Mate­ma­ty­ki Aka­de­mii Pomor­skiej w Słup­sku oraz I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go w Słup­sku. Czy­taj dalej

Suk­ces 1–3 i przedszkolaków

112 kwiet­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Bar­ło­mi­nie odbył się finał Powia­to­we­go Kon­kur­su Pla­stycz­no-Eko­lo­gicz­ne­go pod hasłem:” Dobro pły­ną­ce ze świa­ta przy­ro­dy doży­cia rado­ści i zgo­dy”. Czy­taj dalej

Zakoń­czo­no zbiór­kę nakrętek!

2Jak co roku ucznio­wie szko­ły zbie­ra­li pla­sti­ko­we nakręt­ki. Tym razem zosta­ły one prze­zna­czo­ne na cel cha­ry­ta­tyw­ny — otrzy­ma­ła je rodzi­na Anto­sia Rostan­kow­skie­go. Czy­taj dalej

Dzień Stra­ża­ka 2019

SONY DSCDnia 15.05.2019r. Dzie­ci 6 —  let­nie z oddzia­łów przed­szkol­nych i klas II odwie­dzi­ły przed­sta­wi­cie­li  Ochot­ni­czej  Stra­ży Pożar­nej  w Luzinie.
Czy­taj dalej

Kon­kurs deka­nal­ny w Kębłowie

j_p25 .04. 2019r.w Szko­le Pod­sta­wo­wej im Jana  Paw­ła II w Kębło­wie odbył się XIV Deka­nal­ny Kon­kurs  pt. „Jan Paweł II — Pro­mie­nio­wa­nie Ojco­stwa”. Kon­kurs odbył się w dwóch eta­pach. W kla­sach I‑III był to kon­kurs pla­stycz­ny. Czy­taj dalej

Światowy Dzień Autyzmu

1„Autyzm razem – nie obok” – pod takim hasłem pierw­szy raz  2 kwiet­nia ucznio­wie naszej szko­ły wyra­zi­li swo­ją soli­dar­ność z oso­ba­mi z auty­zmem, wie­lu z nich ubra­ło się na nie­bie­sko i przy­nio­sło nie­bie­skie balo­ny.  Czy­taj dalej

Dzień Teatru w bibliotece

SONY DSCZ oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Teatru 27 mar­ca 2019 r. biblio­te­ka szkol­na mia­ła przy­jem­ność zapro­sić uczniów klas pierw­szych, dru­gich i trze­cich wraz z nauczy­cie­la­mi na czy­ta­nie wra­że­nio­we — Teatrzyk Kami­shi­bai. Czy­taj dalej

Paso­wa­nie na czytelnika

SONY DSCDnia 12 mar­ca 2019 r. w SP nr 1 w Luzi­nie odby­ła się uro­czy­sta aka­de­mia „Paso­wa­nia na czy­tel­ni­ka”, pod­czas któ­rej ucznio­wie klas pierw­szych zosta­li ofi­cjal­nie przy­ję­ci do bra­ci czy­tel­ni­czej biblio­te­ki szkol­nej. Czy­taj dalej

Osią­gnię­cia „Luziń­skich Dzwoneczków”

1W dniu 15 mar­ca 2019 roku dzie­ci z zespo­łu kaszub­skie­go „Luziń­skie Dzwo­necz­ki” wzię­ły udział w Pomor­skim Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé spi­éwë, któ­ry jak co roku odby­wał się on w naszej szko­le pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie. Czy­taj dalej

Poczy­taj­ki 2019

5Biblio­te­ka szkol­na zor­ga­ni­zo­wa­ła po raz kolej­ny Poczy­taj­ki-zaję­cia czy­tel­ni­czo-biblio­tecz­ne dla naj­młod­szych. Gru­py przed­szkol­ne mia­ły oka­zję obej­rzeć pomiesz­cze­nia biblio­tecz­ne: czy­tel­nię, wypo­ży­czal­nię oraz pra­cow­nię kom­pu­te­ro­wą. Czy­taj dalej

Świę­to Patro­na w luziń­skiej „Jedyn­ce”

SONY DSC14 mar­ca 2019 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im Lecha Bąd­kow­skie­go  w Luzi­nie obcho­dzo­no Świę­to Patro­na Szko­ły. Tra­dy­cyj­nie jest ono połą­czo­ne z przy­pa­da­ją­cym na 19 mar­ca Dniem Jed­no­ści Kaszu­bów. Czy­taj dalej

Kaszëb­sczé Spiéwë

SONY DSCDnia 15.03.2019 r. Luzi­no, po raz kolej­ny, sta­ło się sto­li­cą pio­sen­ki kaszub­skiej. W Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odbył się  finał woje­wódz­ki XVII Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé spi­éwé”. Czy­taj dalej

Wyróż­nie­nie dla Weroniki

125 mar­ca w Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko-Pomor­skiej w Wej­he­ro­wie odby­ły się eli­mi­na­cje powia­to­we  XXXVI  Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Poezji Pol­skiej. Czy­taj dalej

134Dni 22Godzin 10Minut 23Sekund
Gazetka
Klik foto