Pic­ture­boo­ki

SONY DSCUczniowie klasy Va  jako pier­wsi uczest­niczyli 13 mar­ca 2018 r., w zaję­ci­ach czytel­niczych pt. „Picturebooki”-cechy i  zale­ty książ­ki obrazkowej, skierowanych do klas pią­tych Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie.
Czy­taj dalej

Komik­sowy mikser

SONY DSCW dni­ach 13 i 14 mar­ca 2018 r. uczniowie klas IV  Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie brali udzi­ał w zaję­ci­ach czytel­nic­zo-artysty­cznych pt. ”Komik­sowy mikser”. Pod­czas spotka­nia tworzyli lap­boo­ki-książecz­ki rozkładan­ki, w których umieszcza­li ważne infor­ma­c­je, cieka­wost­ki, zdję­cia doty­czące komik­sów. Czy­taj dalej

Młodzi recy­ta­torzy

Dnia 23 lutego 2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbyły się szkolne elim­i­nac­je XXXV Wojew­ódzkiego Konkur­su Recy­ta­torskiego Poezji Pol­skiej dla klas I‑III. W turnieju wzięło udzi­ał 21 uczestników.Uczniowie zaprezen­towali po dwa utwory poetyckie.
W konkur­sie przyznano:
I miejsce- Niko­la Anisiewicz klasa IIa
II miejsce- Mał­gorza­ta Dampz klasa IIIf
III miejsce- Fausty­na Landows­ka klasa Ib
wyróżnie­nie- Anton­i­na Lew­nau klasa IIb
wyróżnie­nie- Adam Kaczykows­ki klasa IIb
wyróżnie­nie- Patryk Siko­rs­ki klasa Iic
Czy­taj dalej

Konkurs o patron­ie szkoły

davTrady­cyjnie marzec jest świętem  Patrona Szkoły – Lecha Bąd­kowskiego. Z tej okazji został zor­ga­ni­zowany konkurs wiedzy o Lechu Bąd­kowskim dla klas IV – VI pt. „Poz­naj naszego patrona – Lecha Bąd­kowskiego”.. Odbył się on dnia 5 mar­ca 2018 r. Udzi­ał w nim wzięło 14 zespołów kla­sowych w składach 3‑osobowych. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na tem­at życia i dzi­ałal­noś­ci naszego patrona. Najmłod­si nato­mi­ast, przys­tąpili do zma­gań plas­ty­cznych pt. „Obrazek z życia Lecha Bąd­kowskiego”. Ogółem wpłynęło 98 prac.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO: Czy­taj dalej

Wiel­ki sukces naszej szkoły!

czytelnictwo7 mar­ca 2018  Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Luzinie otrzy­mała w ramach „Nar­o­dowego Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytel­nict­wa” – edy­c­ja 2017/2018, dofi­nan­sowanie w wysokoś­ci 12 000 zło­tych na zakup nowych książek do bib­liote­ki. Jest to dla nas wiel­ka radość i satys­fakc­ja, z którą prag­niemy się podzielić. Pode­j­mowane dzi­ała­nia przy­czy­ni­a­ją się do stałego roz­wo­ju naszej szkoły. Czy­taj dalej

Wojew­ódz­ki Konkurs Recy­ta­tors­ki Poezji i Prozy Polskiej

laureatkiJak co roku w Szkole Pod­sta­wowej w Sychowie odbyły się elim­i­nac­je gminne Wojew­ódzkiego Konkur­su Recy­ta­torskiego Poezji i Prozy Pol­skiej. Uczen­nice naszej szkoły w kat­e­gorii kl. IV-VI zajęły następu­jące miejsca:
I miejsce –  Paula Tobias (klasa VI a)
II miejsce –  Zuzan­na Siko­r­ra (klasa VI b)
Czy­taj dalej

Nauczy­ciele doskon­alą grę w szachy

Dnia 01.03.2018r. w Szkole Pod­sta­wowej im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbyło się szkole­nie doskon­ala­jące umiejęt­noś­ci gry w szachy. Orga­ni­za­torem tego wydarzenia był Insty­tut Ksz­tałce­nia Eko-Tur. Szkole­nie to miało na celu przy­pom­nie­nie zasad gry nauczy­cielom oraz zin­te­growanie ich i umożli­wie­nie podzie­le­nia się swoi­mi doświad­czeni­a­mi. Dzię­ki temu grono nauczy­ciel­skie zdobyło wiedzę i umiejęt­noś­ci istotne w przeprowadze­niu zajęć ze swoi­mi uczniami.

XXII Międzyszkol­ny Konkurs Ortograficzny i Matematyczny

SONY DSCDnia 27.02.2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. L. Bąd­kowskiego odbył się XXII Międzyszkol­ny Konkurs Ortograficzny i Matem­aty­czny. Uczniowie z klas trze­ci­ch szkół pod­sta­wowych gminy Luzi­no – z Barłom­i­na, Kębłowa, Sychowa, Luz­i­na mieli możli­wość wykaza­nia się swoi­mi wiado­moś­ci­a­mi oraz umiejęt­noś­ci­a­mi z zakre­su ortografii i rozwiązy­wa­nia zadań matematycznych.
Czy­taj dalej

XIII Turniej Eko­nom­iczny — etap szkolny

W dni­ach 22 – 23 lutego 2018r. odbył się szkol­ny etap XIII Turnieju Eko­nom­icznego. Przeprowad­zony został w czterech kategoriach:

  • uczniowie klas III (12 uczniów),
  • uczniowie klas IV (12 uczniów),
  • uczniowie klas V (3 uczniów),
  • uczniowie klas VI (5 uczniów).

Lau­re­ata­mi szkol­nego eta­pu zostali uczniowie, którzy osiągnęli najlep­sze wyni­ki w swoich kat­e­go­ri­ach: Czy­taj dalej

Uczymy dzieci programować

8Uczniowie klasy I b wraz z wychowaw­cą Alicją Klinkosz przys­tąpili do Ogólnopol­skiego Pro­gra­mu Eduka­cyjnego #Uczymy Dzieci Pro­gramować #. Jest on real­i­zowany w drugim półroczu roku szkol­nego 2017/2018. Orga­ni­za­torem pro­gra­mu jest mar­ka EduSense.
Czy­taj dalej

Konkurs Kaszub­skiej Pieśni Bożonarodzeniowej

7Dnia 26 stycz­nia 2018 r. odbył się w Sze­mudzie XIII Pomors­ki Konkurs Kaszub­skiej Pieśni Bożonar­o­dzeniowej. Do kon­kur­su przys­tąpiły dzieci i młodzież ze szkół , gim­nazjów, szkół pon­adg­im­naz­jal­nych i dorośli z całego wojew­ództ­wa pomorskiego.
Czy­taj dalej

Rekolekc­je 2018

W dni­ach 26 — 28 lutego 2018r. uczniowie naszej szkoły biorą udzi­ał w rekolekc­jach wielko­post­nych. W tym cza­sie zaję­cia lek­cyjne obow­iązkowe i dodatkowe nie odby­wa­ją się. Ponowne rozpoczę­cie zajęć dydak­ty­cznych nastąpi 01 mar­ca 2018r. Plan rekolekcji w załączniku.

PLAN REKOLEKCJI — kliknij i pobierz

 

Recy­ta­torzy na start

Dnia 22 lutego 2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. L. Bąd­kowskiego w Luzinie odbyły się szkolne elim­i­nac­je Konkur­su Recy­ta­torskiego Prozy i Poezji Pol­skiej dla klas IV — VI. W turnieju wzięło udzi­ał 10 uczest­ników z klas IV — VI. Uczest­ni­cy przy­go­towali po dwa utwory poe­t­y­ck­ie. Łączny czas prezen­tacji, zgod­nie z reg­u­laminem, nie przekraczał 6 min­ut. Czy­taj dalej

Szkol­ny Konkurs Matem­aty­czny kl.III

Dnia 18 I 2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej Nr 1 w Luzinie im. Lecha Bąd­kowskiego  przeprowad­zono elim­i­nac­je do Gmin­nego Konkur­su Matem­aty­cznego kl. III.  Wzięło w nich udzi­ał 21 uczniów. Każdy z uczest­ników miał do wyko­na­nia 9 zadań (  5 zadań zamknię­tych  i 4  zada­nia otwarte ) i mógł zdobyć 17 punktów.
Wyni­ki konkursu:

Czy­taj dalej

Gazetka
-53Dni -4Godzin -33Minut -52Sekund
Klik foto