Spo­tka­nie gru­py OP 4B z policjantami

20230929_114946Dnia 29.09.2023 r. w gru­pie OP 4B odby­ło się spo­tka­nie z poli­cjan­ta­mi z Poste­run­ku Poli­cji w Luzi­nie. Tema­tem głów­nym spo­tka­nia było utrwa­le­nie z dzieć­mi zasad ruchu dro­go­we­go. Pano­wie poli­cjan­ci przy­po­mnie­li pod­sta­wo­we zasa­dy zacho­wa­nia się pod­czas prze­cho­dze­nia przez jezd­nię oraz dodat­ko­wo wytłu­ma­czył jak nale­ży zacho­wać się w kon­tak­tach z obcy­mi ludź­mi i jak dbać o bez­pie­czeń­stwo wła­sne i innych.
Funkcjonariusze–ku wiel­kiej rado­ści dzieci–zaprezentowali rów­nież sygnał syre­ny poli­cyj­nej oraz zade­mon­stro­wa­li w jaki spo­sób uży­wa się samo­cho­do­we­go mikro­fo­nu. Każ­de z dzie­ci mogło samo­dziel­nie spraw­dzić jak te urzą­dze­nia dzia­ła­ją. Przed­szko­la­ki z dużym zain­te­re­so­wa­niem słu­cha­ły rad i wska­zó­wek zapro­szo­nych gości. Na zakoń­cze­nie wizy­ty dzie­ci wrę­czy­ły panom poli­cjan­tom podzię­ko­wa­nie oraz słod­ki upominek.


Wstecz