Dzień Chło­pa­ka w gru­pach OP 4C, OP 4D, OP 4A

1Dzień 29 wrze­śnia w gru­pach przed­szkol­nych 4C, 4D, 4A był wypeł­nio­ny zaba­wą oraz tań­ca­mi, gdyż świę­to­wa­no „Dzień Chło­pa­ka”. W tym wyjąt­ko­wym dniu dziew­czyn­ki zło­ży­ły kole­gom życze­nia, wrę­czy­ły upo­min­ki oraz zaśpie­wa­ły „Sto lat”. Te wspa­nia­łe chwi­le zosta­ły uwiecz­nio­ne na zdję­ciach. Zapra­sza­my do galerii.Wstecz