Spo­tka­nie gru­py OP 4B z ratow­ni­kiem medycznym

1Wtor­ko­we przed­po­łu­dnie (29.09.2023 r.) było nie­zwy­kłym cza­sem dla przed­szko­la­ków z gru­py OP 4B, ponie­waż odwie­dził ich RATOWNIK MEDYCZNY. Pan bar­dzo inte­re­su­ją­co opo­wie­dział na czym pole­ga pra­ca ratow­ni­ka, poka­zał wypo­sa­że­nie tor­by ratun­ko­wej oraz opo­wie­dział jakie nie­bez­pie­czeń­stwa czy­ha­ją na dzie­ci, jeśli nie będą słu­chać osób doro­słych. Przed­szko­la­ki rów­nież mia­ły oka­zję do utrwa­le­nia nume­ru pod jaki nale­ży dzwo­nić, jeśli ktoś ule­gnie wypadkowi.
Ponad­to Pan Ratow­nik miał ze sobą „pomoc­ni­ka” (fan­tom), na któ­rym poka­zał jak nale­ży pra­wi­dło­wo udzie­lić pierw­szej pomo­cy poprzez wyko­na­nie resu­scy­ta­cji krą­że­nio­wo-odde­cho­wej oraz zade­mon­stro­wał dzie­ciom dzia­ła­nie defi­bry­la­to­ra (AED). Wszy­scy z zacie­ka­wie­niem słu­cha­li, a chęt­ne przed­szko­la­ki pod nad­zo­rem ratow­ni­ka same pró­bo­wa­ły wyko­ny­wać pozna­ne for­my udzie­le­nia pierw­szej pomo­cy, co spra­wia­ło im ogrom­ną przy­jem­ność. Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia dzie­ci wrę­czy­ły pamiąt­ko­wy dyplom oraz słod­ki upo­mi­nek za poświę­co­ny czas i przy­bli­że­nie zawo­du ratow­ni­ka. W nagro­dę za sku­pie­nie i cier­pli­wość dosta­ły kolorowanki.


Wstecz