Spotkanie z dietetykiem

1Dnia 21 październi­ka 2021 r. o godzinie 17.00 w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią diete­tyk pod hasłem „Zdrowe jedzenie–mądre myśle­nie”. Zarówno rodz­ice, jak i nauczy­ciele i uczniowie mieli okazję przy­pom­nieć sobie zasady praw­idłowego odżywiania.
For­mą zajęć był  intere­su­ją­cy wykład połąc­zony z prezen­tacją krótkiego fil­mu i dyskusją na tem­at zasad praw­idłowego odży­wia­nia. W trak­cie pogadan­ki pani Maja Majcherek omówiła główne błędy w naszej diecie, które prowadzą nie tylko do nad­wa­gi i otyłoś­ci, ale również do wielu chorób. Uczest­ni­cy spotka­nia dowiedzieli się, jak ważną rolę w jadłospisie odgry­wa­ją mądrze skom­ponowane posił­ki. Spec­jal­ist­ka ds. żywienia intere­su­ją­co i przys­tęp­nie przekaza­ła infor­ma­c­je,  w jaki sposób zamieni­ać „złe” pro­duk­ty na lep­sze, małokalo­ryczne i zdrowe. Słuchacze dowiedzieli się, jak układać pełnowartoś­ciowy jadłospis, jak dużą wartość ma woda i ile powin­niśmy jej wyp­i­jać oraz jakie szkody w naszym orga­nizmie wyrządza nad­mierne spoży­cie cukru. Pani diete­tyk zachę­cała również do akty­wnoś­ci fizy­cznej, która pozy­ty­wnie wpły­wa na nasze ciało i pod­kreślała, że prze­cież sport oraz zdrowe odży­wian­ie ściśle łączą się ze sobą. Serdecznie dzięku­je­my pani Mai  za niezwyk­le ciekawą prelekcję. Mamy nadzieję, że wiedza zdoby­ta pod­czas wykładu pomoże uczniom, rodz­i­com i nauczy­cielom wye­lim­i­nować błędy w sposo­bie żywienia, co pozy­ty­wnie wpłynie na ich zdrowie.


Wstecz