Spo­tka­nie z dietetykiem

1Dnia 21 paź­dzier­ni­ka 2021 r. o godzi­nie 17.00 w naszej szko­le odby­ło się spo­tka­nie z panią die­te­tyk pod hasłem „Zdro­we jedzenie–mądre myśle­nie”. Zarów­no rodzi­ce, jak i nauczy­cie­le i ucznio­wie mie­li oka­zję przy­po­mnieć sobie zasa­dy pra­wi­dło­we­go odżywiania.
For­mą zajęć był  inte­re­su­ją­cy wykład połą­czo­ny z pre­zen­ta­cją krót­kie­go fil­mu i dys­ku­sją na temat zasad pra­wi­dło­we­go odży­wia­nia. W trak­cie poga­dan­ki pani Maja Maj­che­rek omó­wi­ła głów­ne błę­dy w naszej die­cie, któ­re pro­wa­dzą nie tyl­ko do nad­wa­gi i oty­ło­ści, ale rów­nież do wie­lu cho­rób. Uczest­ni­cy spo­tka­nia dowie­dzie­li się, jak waż­ną rolę w jadło­spi­sie odgry­wa­ją mądrze skom­po­no­wa­ne posił­ki. Spe­cja­list­ka ds. żywie­nia inte­re­su­ją­co i przy­stęp­nie prze­ka­za­ła infor­ma­cje,  w jaki spo­sób zamie­niać „złe” pro­duk­ty na lep­sze, mało­ka­lo­rycz­ne i zdro­we. Słu­cha­cze dowie­dzie­li się, jak ukła­dać peł­no­war­to­ścio­wy jadło­spis, jak dużą war­tość ma woda i ile powin­ni­śmy jej wypi­jać oraz jakie szko­dy w naszym orga­ni­zmie wyrzą­dza nad­mier­ne spo­ży­cie cukru. Pani die­te­tyk zachę­ca­ła rów­nież do aktyw­no­ści fizycz­nej, któ­ra pozy­tyw­nie wpły­wa na nasze cia­ło i pod­kre­śla­ła, że prze­cież sport oraz zdro­we odży­wia­nie ści­śle łączą się ze sobą. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my pani Mai  za nie­zwy­kle cie­ka­wą pre­lek­cję. Mamy nadzie­ję, że wie­dza zdo­by­ta pod­czas wykła­du pomo­że uczniom, rodzi­com i nauczy­cie­lom wyeli­mi­no­wać błę­dy w spo­so­bie żywie­nia, co pozy­tyw­nie wpły­nie na ich zdrowie.


Wstecz