Ludzie listy piszą… Motyl­ki i Pszczół­ki na poczcie!

1Każdego dnia doręcza­ją set­ki przesyłek, dba­jąc o to, aby listy dotarły na czas… 18 październi­ka swo­je świę­to obchodzili wszyscy pra­cown­i­cy Pocz­ty Pol­skiej. Dzień ten częs­to nazy­wany jest Dniem Listonosza.
Trochę his­torii …
Wybór daty nie jest przy­pad­kowy — 18 październi­ka 1558 r. król Zyg­munt II August utworzył Pocztę Królewską. Była to sfor­mal­i­zowana insty­tuc­ja pub­licz­na, która dostar­cza­ła przesył­ki na trasie między Krakowem a Wenecją przez Wiedeń. Co ciekawe, początkowo jej głównym celem było utrzy­manie stałych kon­tak­tów dyplo­maty­cznych oraz gospo­dar­czych z inny­mi kra­ja­mi, a korzys­tać z jej usług mógł jedynie król. W 1562 roku kierown­ikiem pocz­ty został Krzysztof Tak­sis, za którego kadencji insty­tuc­ja zmieniła nazwę na Pocztę Pol­ską i otworzyła się na dostar­czanie wszys­t­kich przesyłek, również tych pochodzą­cych od osób pry­wat­nych. Mimo, że w dobie cyfryza­cji coraz rzadziej wysyłane są trady­cyjne listy, to listonosze wciąż mają pełne ręce robo­ty. Urzę­dowe pis­ma, przekazy pocz­towe, pacz­ki… sza­cu­je się, że w ciągu zaled­wie jed­nego dnia listonosz dostar­cza nawet 26 kilo­gramów przesyłek! W naszym przed­szkolu staramy się kul­ty­wować te oby­cza­je i przy­pom­i­namy trady­cję jaką pamię­tamy z dziecińst­wa. Przed­szko­la­ki z grup OP6A oraz OP6D wraz ze swoi­mi pani­a­mi postanow­iły wybrać się na pocztę, by wysłać kartkę z pozdrowieni­a­mi do naszej szkoły. Celem wyciecz­ki było zapoz­nanie  z insty­tucją pocz­ty i pracą listonosza oraz wysłanie kart­ki pocz­towej włas­noręcznie pod­pisanej przez dzieci.  Przed­szko­la­ki poz­nały zakres usług pocz­towych, zada­nia jakie speł­nia ten urząd w naszym życiu oraz dowiedzi­ały się jak potrzeb­na i odpowiedzial­na jest pra­ca listonosza oraz w jaki sposób wysyłamy listy czy pacz­ki pocz­towe. Dzieci były bard­zo podekscy­towane tym, iż samodziel­nie mogły zakupić znaczek pocz­towy, nakleić go na kop­ertę oraz wrzu­cić list do skrzyn­ki pocz­towej! Wiz­y­ta na pocz­cie była również dobrą okazją do utr­wale­nia nawyku kul­tur­al­nego zachowa­nia się w miejs­cu pub­licznym. Zaprasza­my do galerii zdjęć!


Wstecz