TYGRYSKI cele­bru­ją „Świę­to Pocz­ty Polskiej’’

zdjecie-glowne„Czy pogo­da czy dzień mglisty, pan listonosz nosi listy’’… Dnia 18 październi­ka przed­szko­la­ki z grupy OP4B obchodz­iły Dzień Pocz­ty Pol­skiej. Z tej okazji udały się do placów­ki pocz­ty w Luzinie by poz­nać obow­iąz­ki osób w niej pracu­ją­cych. Po wspól­nej roz­mowie z Panią Naczel­nik Tygrys­ki nauczyły się staw­iać prawdzi­we stem­ple pocztowe.
Po powro­cie do sali przed­szkol­nej dzieci uczest­niczyły w zaję­ci­ach, w trak­cie których bliżej poz­nały zawód listonosza i jego atry­bu­ty. Dowiedzi­ały się, że jego pra­ca nie należy do łatwych, gdyż nieza­leżnie od pogody każdego dnia dostar­cza nam listy i pacz­ki. Potem odbyła się zabawa w pocztę pol­ską. Przed­szko­la­ki pod­czas warsz­tatów plas­ty­cznych wykon­ały skrzyn­ki pocz­towe z przynie­sionych kar­tonów, by następ­nie wrzu­cać do nich przy­go­towane przez siebie listy. Tygrys­ki już wiedzą, że najpierw list należy włożyć do kop­er­ty, potem trze­ba ją zaadresować, a następ­nie przyk­leić znaczek pocz­towy w odpowied­nim miejs­cu. Pod koniec zajęć pow­stał piękny plakat — podarunek dla pra­cown­ików pocz­ty w Luzinie. Następ­nego dnia Tygrys­ki udały się do placów­ki, by go wręczyć.


Wstecz