TYGRYSKI cele­bru­ją „Świę­to Pocz­ty Polskiej’’

zdjecie-glowne„Czy pogo­da czy dzień mgli­sty, pan listo­nosz nosi listy’’… Dnia 18 paź­dzier­ni­ka przed­szko­la­ki z gru­py OP4B obcho­dzi­ły Dzień Pocz­ty Pol­skiej. Z tej oka­zji uda­ły się do pla­ców­ki pocz­ty w Luzi­nie by poznać obo­wiąz­ki osób w niej pra­cu­ją­cych. Po wspól­nej roz­mo­wie z Panią Naczel­nik Tygry­ski nauczy­ły się sta­wiać praw­dzi­we stem­ple pocztowe.
Po powro­cie do sali przed­szkol­nej dzie­ci uczest­ni­czy­ły w zaję­ciach, w trak­cie któ­rych bli­żej pozna­ły zawód listo­no­sza i jego atry­bu­ty. Dowie­dzia­ły się, że jego pra­ca nie nale­ży do łatwych, gdyż nie­za­leż­nie od pogo­dy każ­de­go dnia dostar­cza nam listy i pacz­ki. Potem odby­ła się zaba­wa w pocz­tę pol­ską. Przed­szko­la­ki pod­czas warsz­ta­tów pla­stycz­nych wyko­na­ły skrzyn­ki pocz­to­we z przy­nie­sio­nych kar­to­nów, by następ­nie wrzu­cać do nich przy­go­to­wa­ne przez sie­bie listy. Tygry­ski już wie­dzą, że naj­pierw list nale­ży wło­żyć do koper­ty, potem trze­ba ją zaadre­so­wać, a następ­nie przy­kle­ić zna­czek pocz­to­wy w odpo­wied­nim miej­scu. Pod koniec zajęć powstał pięk­ny pla­kat — poda­ru­nek dla pra­cow­ni­ków pocz­ty w Luzi­nie. Następ­ne­go dnia Tygry­ski uda­ły się do pla­ców­ki, by go wręczyć.


Wstecz