Dzień Edukacji Nar­o­dowej 2021

1Dnia 13 październi­ka społeczność Zespołu Szkol­no — Przed­szkol­nego w Luzinie oraz zaproszeni goś­cie spotkali się, aby świę­tować Dzień Edukacji Nar­o­dowej. Uroczys­tość rozpoczął pan dyrek­tor — Dar­iusz Romp­ca, który przy­witał zebranych — wój­ta gminy Luzi­no — pana Jarosława Wejera, rad­ną gminy Luzi­no — panią Alek­san­drę Mey­er, prze­wod­niczącego Rady Rodz­iców — pana Grze­gorza Slasa, grono ped­a­gog­iczne, jubi­latów, a także  wszys­t­kich obec­nych i emery­towanych pra­cown­ików szkoły.
Dyrek­tor w swym przemówie­niu pod­kreślił wagę pra­cy nauczy­ciela dla całego społeczeńst­wa i jakie trudy na co dzień ona za sobą niesie. Zofia Bańko z klasy V a, Lena Czer­wion­ka i Pauli­na Wiśniews­ka z klasy v b, a także uczniowie klasy V d:  Zuzan­na Klas, Pauli­na Okrój, Anton­i­na Rosak, Zuzan­na Skrzyńs­ka, Natalia Lipows­ka, Alic­ja Ted­erko oraz Lau­ra Rutkows­ka z klasy VII c to uzdol­nieni aktorzy oraz członkowie kół­ka wokalno- tanecznego, którzy zaprezen­towali spek­takl skła­ni­a­ją­cy każdego odbior­cę do reflek­sji. “Poczu­j­cie siłę, która w was miesz­ka i pozwala zamieni­ać marzenia w rzeczy­wis­tość!”- te słowa były mot­tem akademii. Do wys­tępu uczniów przy­go­towały: pani Jolan­ta Bańko i pani Weroni­ka Pobłoc­ka. Nagłośnie­nie oraz oprawę mul­ti­me­di­al­ną spek­tak­lu przy­go­tował pan Karol Rosak, a deko­rac­je-pani Agniesz­ka Bużan. Po zakońc­zonym spek­tak­lu uczniowie dziękowali swoim nauczy­cielom i składali im życzenia. Nie zapom­ni­ano również o pra­cown­ikach szkoły, którzy obchodzili jubileusz. W tym roku byli to: pani Mirosława Białk, pani Han­na Piechows­ka-Hirsz, pani Alek­san­dra Bistroń, pani Doro­ta Taci­ak, pan Mieczysław Brzes­ki, pan Piotr Jażdżews­ki, pani Ewa Bar­ra, pani Sabi­na Klawikows­ka oraz pan Walde­mar Klawikows­ki. Otrzy­mali oni upomin­ki i grat­u­lac­je od dyrek­to­ra, wój­ta gminy, prze­wod­niczącego Rady Rodz­iców i całego grona ped­a­gog­icznego. Uroczys­tość zakończyła się życzeni­a­mi, które wójt gminy-pan Jarosław Wejer złożył dyrek­torowi, wszys­tkim nauczy­cielom i emery­towanym pra­cown­ikom szkoły.


Wstecz