Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej 2021

1Dnia 13 paź­dzier­ni­ka spo­łecz­ność Zespo­łu Szkol­no — Przed­szkol­ne­go w Luzi­nie oraz zapro­sze­ni goście spo­tka­li się, aby świę­to­wać Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. Uro­czy­stość roz­po­czął pan dyrek­tor — Dariusz Romp­ca, któ­ry przy­wi­tał zebra­nych — wój­ta gmi­ny Luzi­no — pana Jaro­sła­wa Weje­ra, rad­ną gmi­ny Luzi­no — panią Alek­san­drę Mey­er, prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodzi­ców — pana Grze­go­rza Sla­sa, gro­no peda­go­gicz­ne, jubi­la­tów, a tak­że  wszyst­kich obec­nych i eme­ry­to­wa­nych pra­cow­ni­ków szkoły.
Dyrek­tor w swym prze­mó­wie­niu pod­kre­ślił wagę pra­cy nauczy­cie­la dla całe­go spo­łe­czeń­stwa i jakie tru­dy na co dzień ona za sobą nie­sie. Zofia Bań­ko z kla­sy V a, Lena Czer­wion­ka i Pau­li­na Wiśniew­ska z kla­sy v b, a tak­że ucznio­wie kla­sy V d:  Zuzan­na Klas, Pau­li­na Okrój, Anto­ni­na Rosak, Zuzan­na Skrzyń­ska, Nata­lia Lipow­ska, Ali­cja Teder­ko oraz Lau­ra Rut­kow­ska z kla­sy VII c to uzdol­nie­ni akto­rzy oraz człon­ko­wie kół­ka wokal­no- tanecz­ne­go, któ­rzy zapre­zen­to­wa­li spek­takl skła­nia­ją­cy każ­de­go odbior­cę do reflek­sji. “Poczuj­cie siłę, któ­ra w was miesz­ka i pozwa­la zamie­niać marze­nia w rze­czy­wi­stość!”- te sło­wa były mot­tem aka­de­mii. Do wystę­pu uczniów przy­go­to­wa­ły: pani Jolan­ta Bań­ko i pani Wero­ni­ka Pobłoc­ka. Nagło­śnie­nie oraz opra­wę mul­ti­me­dial­ną spek­ta­klu przy­go­to­wał pan Karol Rosak, a deko­ra­cje-pani Agniesz­ka Bużan. Po zakoń­czo­nym spek­ta­klu ucznio­wie dzię­ko­wa­li swo­im nauczy­cie­lom i skła­da­li im życze­nia. Nie zapo­mnia­no rów­nież o pra­cow­ni­kach szko­ły, któ­rzy obcho­dzi­li jubi­le­usz. W tym roku byli to: pani Miro­sła­wa Białk, pani Han­na Pie­chow­ska-Hirsz, pani Alek­san­dra Bistroń, pani Doro­ta Taciak, pan Mie­czy­sław Brze­ski, pan Piotr Jaż­dżew­ski, pani Ewa Bar­ra, pani Sabi­na Kla­wi­kow­ska oraz pan Wal­de­mar Kla­wi­kow­ski. Otrzy­ma­li oni upo­min­ki i gra­tu­la­cje od dyrek­to­ra, wój­ta gmi­ny, prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodzi­ców i całe­go gro­na peda­go­gicz­ne­go. Uro­czy­stość zakoń­czy­ła się życze­nia­mi, któ­re wójt gmi­ny-pan Jaro­sław Wejer zło­żył dyrek­to­ro­wi, wszyst­kim nauczy­cie­lom i eme­ry­to­wa­nym pra­cow­ni­kom szkoły.


Wstecz