Gru­pa Jeży­ki robi sok jabłkowo-marchewkowy

1Naszą przy­go­dę kuli­nar­ną zaczę­li­śmy od umy­cia rąk i zało­że­nia far­tusz­ków.  Następ­nie zosta­ły umy­te jabł­ka i mar­chew­ki. Oczy­wi­ście potem zapo­zna­li­śmy się z urzą­dze­niem do robie­nia soku–sokowirówką.
Po wrzu­ce­niu jabłek i mar­che­wek do soko­wi­rów­ki obser­wo­wa­li­śmy, jak wypły­wa z niej pysz­ny sok. Na koń­cu przy­szedł czas na degu­sta­cję soku.


Wstecz