Spotkanie grupy OP 5A z autorką książek dla dzieci-panią Kasią Keller

119 październi­ka przed­szko­la­ki z grupy 5A odwiedz­iły Gmin­ną Bib­liotekę Pub­liczną w Luzinie. W bib­liotece przy­witała dzieci pani bib­liotekar­ka i zaprosiła do zwiedza­nia. Przed­szko­la­ki z wielkim zain­tere­sowaniem przyglą­dały się książkom zna­j­du­ją­cym się na półkach, a szczegól­nie książeczkom dla dzieci.
Następ­nie udal­iśmy się na piętro bib­liote­ki, gdzie czekała na nas autor­ka książek dla dzieci-pani Kasia Keller. Pis­ar­ka przeczy­tała dzieciom frag­ment swo­jej książ­ki, a następ­nie poprowadz­iła roz­mowę pt. “Kto to jest przy­ja­ciel?”. Dodatkowo przeprowadz­iła zaję­cia, na których przed­szko­la­ki wykon­ały włas­ną zakład­kę do książ­ki dla przy­ja­ciela. Dzięku­je­my pra­cown­ikom bib­liote­ki za gościnne przyjęcie


Wstecz