Spo­tka­nie gru­py OP 5A z autor­ką ksią­żek dla dzie­ci-panią Kasią Keller

119 paź­dzier­ni­ka przed­szko­la­ki z gru­py 5A odwie­dzi­ły Gmin­ną Biblio­te­kę Publicz­ną w Luzi­nie. W biblio­te­ce przy­wi­ta­ła dzie­ci pani biblio­te­kar­ka i zapro­si­ła do zwie­dza­nia. Przed­szko­la­ki z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem przy­glą­da­ły się książ­kom znaj­du­ją­cym się na pół­kach, a szcze­gól­nie ksią­żecz­kom dla dzieci.
Następ­nie uda­li­śmy się na pię­tro biblio­te­ki, gdzie cze­ka­ła na nas autor­ka ksią­żek dla dzie­ci-pani Kasia Kel­ler. Pisar­ka prze­czy­ta­ła dzie­ciom frag­ment swo­jej książ­ki, a następ­nie popro­wa­dzi­ła roz­mo­wę pt. “Kto to jest przy­ja­ciel?”. Dodat­ko­wo prze­pro­wa­dzi­ła zaję­cia, na któ­rych przed­szko­la­ki wyko­na­ły wła­sną zakład­kę do książ­ki dla przy­ja­cie­la. Dzię­ku­je­my pra­cow­ni­kom biblio­te­ki za gościn­ne przyjęcie


Wstecz