Dzień Drze­wa w gru­pie Tygryski

dzien-drzewa-1W ostat­nim cza­sie przed­szko­la­ki z gru­py OP4B obcho­dzi­ły Dzień Drze­wa. Głów­nym celem zajęć było kształ­to­wa­nie u dzie­ci wię­zi z przy­ro­dą oraz pozy­tyw­ne­go sto­sun­ku do niej. Tego dnia Tygry­ski pozna­ły nazwy wybra­nych drzew rosną­cych w Pol­sce, ich budo­wę oraz wygląd w każ­dej z czte­rech pór roku.
Dopa­so­wy­wa­ły „skar­by’’ i liście do odpo­wied­nich drzew, dowie­dzia­ły się tak­że, do cze­go wyko­rzy­sty­wa­ne jest drew­no. Wiel­ką radość spra­wi­ło dzie­ciom wyko­na­nie jesien­nych drzew z przy­nie­sio­nych do sali „darów jesie­ni’’ oraz rosną­cych pod nimi grzy­bów powsta­łych z ziem­nia­ków i pie­tru­szek. Dzię­ki prze­pro­wa­dzo­nym zaję­ciom Tygry­ski już wie­dzą, jak wiel­kie zna­cze­nie w życiu każ­de­go czło­wie­ka mają drze­wa i jak cen­ną rolę peł­nią one w przyrodzie.


Wstecz