Dzień Drze­wa w grupie Tygryski

dzien-drzewa-1W ostat­nim cza­sie przed­szko­la­ki z grupy OP4B obchodz­iły Dzień Drze­wa. Głównym celem zajęć było ksz­tał­towanie u dzieci więzi z przy­rodą oraz pozy­ty­wnego sto­sunku do niej. Tego dnia Tygrys­ki poz­nały nazwy wybranych drzew ros­ną­cych w Polsce, ich budowę oraz wygląd w każdej z czterech pór roku.
Dopa­sowywały „skar­by’’ i liś­cie do odpowied­nich drzew, dowiedzi­ały się także, do czego wyko­rzysty­wane jest drewno. Wielką radość spraw­iło dzieciom wyko­nanie jesi­en­nych drzew z przynie­sionych do sali „darów jesieni’’ oraz ros­ną­cych pod nimi grzy­bów pow­stałych z ziem­ni­aków i pietruszek. Dzię­ki przeprowad­zonym zaję­ciom Tygrys­ki już wiedzą, jak wielkie znacze­nie w życiu każdego człowieka mają drze­wa i jak cen­ną rolę pełnią one w przyrodzie.


Wstecz