Motyl­ki wybie­ra­ją zdrowie!

246801147_928283164424926_4620497943761542622_nW ramach coty­go­dnio­wych zajęć kuli­nar­nych, w cza­sie któ­rych dzie­ci z gru­py 4C przy­go­to­wu­ją zdro­we posił­ki, któ­re następ­nie zja­da­ją z ape­ty­tem, tym razem przy­go­to­wa­ły cze­ko­la­do­wy krem z awo­ka­do. Na począt­ku przy­go­to­wa­li­śmy się do spo­rzą­dze­nia posił­ku, więc po sta­ran­nym umy­ciu rąk zabra­li­śmy się do pracy.
Dzie­ci krok po kro­ku kom­po­no­wa­ły poszcze­gól­ne skład­ni­ki, aż uzy­ska­li­śmy uwiel­bia­ny przez wszyst­kie dzie­ci przy­smak jakim jest cze­ko­la­da, tyl­ko tym razem w zde­cy­do­wa­nie zdrow­szej i bar­dziej war­to­ścio­wej wer­sji. Samo­dziel­ne przy­go­to­wy­wa­nie przez dzie­ci posił­ków jest dosko­na­łą oka­zją do pozna­nia poszcze­gól­nych pro­duk­tów wcho­dzą­cych w jego skład. Wzrok, węch, smak, dotyk — wszyst­kie zmy­sły inten­syw­nie pra­co­wa­ły w cza­sie pre­zen­ta­cji pro­duk­tów. Dzie­ci dowie­dzia­ły się, że zdro­we odży­wia­nie może być smacz­ne i pro­ste. Zaję­cia kuli­nar­ne spra­wia­ją dzie­ciom nie­sa­mo­wi­tą radość!


Wstecz