Motyl­ki wybier­a­ją zdrowie!

246801147_928283164424926_4620497943761542622_nW ramach coty­god­niowych zajęć kuli­narnych, w cza­sie których dzieci z grupy 4C przy­go­towu­ją zdrowe posił­ki, które następ­nie zjada­ją z apetytem, tym razem przy­go­towały czeko­lad­owy krem z awoka­do. Na początku przy­go­towal­iśmy się do sporządzenia posiłku, więc po staran­nym umy­ciu rąk zabral­iśmy się do pracy.
Dzieci krok po kroku kom­ponowały poszczególne skład­ni­ki, aż uzyskaliśmy uwiel­biany przez wszys­tkie dzieci przys­mak jakim jest czeko­la­da, tylko tym razem w zde­cy­dowanie zdrowszej i bardziej wartoś­ciowej wer­sji. Samodzielne przy­go­towywanie przez dzieci posiłków jest doskon­ałą okazją do poz­na­nia poszczegól­nych pro­duk­tów wchodzą­cych w jego skład. Wzrok, węch, smak, dotyk — wszys­tkie zmysły inten­sy­wnie pra­cow­ały w cza­sie prezen­tacji pro­duk­tów. Dzieci dowiedzi­ały się, że zdrowe odży­wian­ie może być smaczne i proste. Zaję­cia kuli­narne spraw­ia­ją dzieciom niesamow­itą radość!


Wstecz