Gru­pa Jeży­ki z wiz­ytą na Posterunku Policji w Luzinie

1W dniu 21 październi­ka bieżącego roku  gru­pa Jeży­ki  odwiedz­iła Posterunek Policji w Luzinie. Pan Polic­jant oprowadz­ił  dzieci  po posterunku i opowiedzi­ał im o codzi­en­nej pra­cy polic­jan­ta. Omówił również zasady bez­piecznej dro­gi do i ze przedszkola.
Przed­szko­la­ki w cza­sie tej wiz­y­ty zdawały mnóst­wo ciekawych pytań. Dużą atrakc­ja okaza­ła się możli­wość przymierzenia kaj­danek. Bard­zo dzięku­je­my Panu Polic­jan­towi za wspani­ałą wycieczkę.