Gru­pa Jeży­ki z wizy­tą na Poste­run­ku Poli­cji w Luzinie

1W dniu 21 paź­dzier­ni­ka bie­żą­ce­go roku  gru­pa Jeży­ki  odwie­dzi­ła Poste­ru­nek Poli­cji w Luzi­nie. Pan Poli­cjant opro­wa­dził  dzie­ci  po poste­run­ku i opo­wie­dział im o codzien­nej pra­cy poli­cjan­ta. Omó­wił rów­nież zasa­dy bez­piecz­nej dro­gi do i ze przedszkola.
Przed­szko­la­ki w cza­sie tej wizy­ty zda­wa­ły mnó­stwo cie­ka­wych pytań. Dużą atrak­cja oka­za­ła się moż­li­wość przy­mie­rze­nia kaj­da­nek. Bar­dzo dzię­ku­je­my Panu Poli­cjan­to­wi za wspa­nia­łą wycieczkę.