Pysz­ne i zdro­we szasz­ły­ki owocowe!

1„Hej chło­pa­ki i dziew­czyn­ki, czy Wy zna­cie wita­min­ki? Przed cho­ro­bą bro­nią Was, gdy jesien­ny nad­szedł czas. Gdy już zim­no i sza­ru­ga, a przed nami zima dłu­ga. Wte­dy tyl­ko wita­mi­ny: jabł­ka, grusz­ki lub cytry­ny. Hej chło­pa­ki i dziew­czyn­ki jedz­cie zawsze witaminki.”
Gru­pa Motyl­ki pod­czas kolej­nych zajęć kuli­nar­nych przy­go­to­wa­ła pysz­ne i zdro­we szasz­ły­ki owo­co­we. Była to świet­na oka­zja do powtó­rze­nia nazw owo­ców kra­jo­wych i egzo­tycz­nych, pozna­nia ich zapa­chów i sma­ku. Dzie­ci okre­śla­ły ich wiel­kość, kształt oraz kolor. Przy­nie­sio­ne przez dzie­ci owo­ce zosta­ły dokład­nie umy­te oraz obra­ne, by móc przy­stą­pić do “owo­co­wej zaba­wy”. Dzie­ci samo­dziel­nie  kro­iły owo­ce na kawał­ki, po czym  każ­dy kom­po­no­wał i nadzie­wał na patycz­ki swo­je ulu­bio­ne owo­ce two­rząc pysz­ne i zdro­we szasz­ły­ki owo­co­we. Pra­ca zakoń­czy­ła się degu­sta­cją, wszyst­kie owo­ce zosta­ły skon­su­mo­wa­ne z ape­ty­tem. Przy­go­to­wa­nie dese­ru dało dzie­ciom wie­le satys­fak­cji i rado­ści, uświa­da­mia­jąc im jed­no­cze­śnie jak waż­ną rolę odgry­wa­ją wita­mi­ny we wła­ści­wym funk­cjo­no­wa­niu nasze­go organizmu.


Wstecz