Pyszne i zdrowe sza­szły­ki owocowe!

1„Hej chłopa­ki i dziew­czyn­ki, czy Wy zna­cie wit­a­min­ki? Przed chorobą bronią Was, gdy jesi­en­ny nad­szedł czas. Gdy już zim­no i szaru­ga, a przed nami zima dłu­ga. Wtedy tylko wit­a­miny: jabł­ka, grusz­ki lub cytryny. Hej chłopa­ki i dziew­czyn­ki jedz­cie zawsze witaminki.”
Gru­pa Motyl­ki pod­czas kole­jnych zajęć kuli­narnych przy­go­towała pyszne i zdrowe sza­szły­ki owocowe. Była to świet­na okaz­ja do powtórzenia nazw owoców kra­jowych i egzo­ty­cznych, poz­na­nia ich zapachów i smaku. Dzieci określały ich wielkość, ksz­tałt oraz kolor. Przynie­sione przez dzieci owoce zostały dokład­nie umyte oraz obrane, by móc przys­tąpić do “owocowej zabawy”. Dzieci samodziel­nie  kroiły owoce na kawał­ki, po czym  każdy kom­ponował i nadziewał na paty­cz­ki swo­je ulu­bione owoce tworząc pyszne i zdrowe sza­szły­ki owocowe. Pra­ca zakończyła się degus­tacją, wszys­tkie owoce zostały skon­sumowane z apetytem. Przy­go­towanie deseru dało dzieciom wiele satys­fakcji i radoś­ci, uświadami­a­jąc im jed­nocześnie jak ważną rolę odgry­wa­ją wit­a­miny we właś­ci­wym funkcjonowa­niu naszego organizmu.


Wstecz