XIII Tur­niej Eko­no­micz­ny — etap szkolny

W dniach 22 – 23 lute­go 2018r. odbył się szkol­ny etap XIII Tur­nie­ju Eko­no­micz­ne­go. Prze­pro­wa­dzo­ny został w czte­rech kategoriach:

  • ucznio­wie klas III (12 uczniów),
  • ucznio­wie klas IV (12 uczniów),
  • ucznio­wie klas V (3 uczniów),
  • ucznio­wie klas VI (5 uczniów).

Lau­re­ata­mi szkol­ne­go eta­pu zosta­li ucznio­wie, któ­rzy osią­gnę­li naj­lep­sze wyni­ki w swo­ich kate­go­riach: Czy­taj dalej

Uczy­my dzie­ci programować

8Ucznio­wie kla­sy I b wraz z wycho­waw­cą Ali­cją Klin­kosz przy­stą­pi­li do Ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu Edu­ka­cyj­ne­go #Uczy­my Dzie­ci Pro­gra­mo­wać #. Jest on reali­zo­wa­ny w dru­gim pół­ro­czu roku szkol­ne­go 2017/2018. Orga­ni­za­to­rem pro­gra­mu jest mar­ka EduSense.
Czy­taj dalej

Kon­kurs Kaszub­skiej Pie­śni Bożonarodzeniowej

7Dnia 26 stycz­nia 2018 r. odbył się w Sze­mu­dzie XIII Pomor­ski Kon­kurs Kaszub­skiej Pie­śni Bożo­na­ro­dze­nio­wej. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ły dzie­ci i mło­dzież ze szkół , gim­na­zjów, szkół ponad­gim­na­zjal­nych i doro­śli z całe­go woje­wódz­twa pomorskiego.
Czy­taj dalej

Reko­lek­cje 2018

W dniach 26 — 28 lute­go 2018r. ucznio­wie naszej szko­ły bio­rą udział w reko­lek­cjach wiel­ko­post­nych. W tym cza­sie zaję­cia lek­cyj­ne obo­wiąz­ko­we i dodat­ko­we nie odby­wa­ją się. Ponow­ne roz­po­czę­cie zajęć dydak­tycz­nych nastą­pi 01 mar­ca 2018r. Plan reko­lek­cji w załączniku.

PLAN REKOLEKCJI — klik­nij i pobierz

 

Recy­ta­to­rzy na start

Dnia 22 lute­go 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ły się szkol­ne eli­mi­na­cje Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Pro­zy i Poezji Pol­skiej dla klas IV — VI. W tur­nie­ju wzię­ło udział 10 uczest­ni­ków z klas IV — VI. Uczest­ni­cy przy­go­to­wa­li po dwa utwo­ry poetyc­kie. Łącz­ny czas pre­zen­ta­cji, zgod­nie z regu­la­mi­nem, nie prze­kra­czał 6 minut. Czy­taj dalej

Szkol­ny Kon­kurs Mate­ma­tycz­ny kl.III

Dnia 18 I 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej Nr 1 w Luzi­nie im. Lecha Bąd­kow­skie­go  prze­pro­wa­dzo­no eli­mi­na­cje do Gmin­ne­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go kl. III.  Wzię­ło w nich udział 21 uczniów. Każ­dy z uczest­ni­ków miał do wyko­na­nia 9 zadań (  5 zadań zamknię­tych  i 4  zada­nia otwar­te ) i mógł zdo­być 17 punktów.
Wyni­ki konkursu:

Czy­taj dalej

Walen­tyn­ki 2018

SONY DSC13 lute­go br. obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le “Walen­tyn­ki”. Jed­nak ucznio­wie nale­żą­cy do koła wokal­ne­go znacz­nie wcze­śniej roz­po­czę­li przy­go­to­wa­nia do tego szcze­gól­ne­go dnia. Były pró­by, śpie­wy, szy­cie stro­jów, two­rze­nie deko­ra­cji. Wszyst­ko po to, aby zapre­zen­to­wać – po raz pierw­szy w naszej szkol­nej spo­łecz­no­ści – walen­tyn­ko­we przed­sta­wie­nie. Czy­taj dalej

Luzi­no może wygrać Nauko­wą Sta­cję Zabaw PGNIG!

naukowa stacja badańMoże­my wygrać! Wszyst­ko zale­ży od Nas. Gło­su­je­my do 28 lute­go 2018 r.na stro­nie internetowej:
https://www.powietrzebezsmieci.pl/ Gło­so­wa­nie podzie­lo­ne jest na 5 eta­pów. Loka­li­za­cja, któ­ra będzie pierw­sza w ran­kin­gu na koniec dane­go eta­pu wygry­wa Nauko­wą Sta­cję Zabaw PGNiG.
Czy­taj dalej

Jubi­le­uszo­wy X Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Zimowej

konkurs 120 Stycz­nia w Lębor­skim Cen­trum Kul­tu­ry odbył się Jubi­le­uszo­wy X Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Zimo­wej. W kon­kur­sie wzię­ło udział  62 soli­stów. Czy­taj dalej

Uro­czy­sty Dzień Bab­ci i Dziadka

1024 stycz­nia bie­żą­ce­go roku w gru­pie OP6F odbył się uro­czy­sty Dzień Bab­ci i Dziad­ka, któ­ry uświet­ni­li swą obec­no­ścią bab­cie i dziad­ko­wie uczniów. Czy­taj dalej

BAL KARNAWAŁOWY KLAS I – III

SONY DSCDnia 16 stycz­nia 2018 roku na dol­nym holu odbył się bal kar­na­wa­ło­wy klas I – III. Był to nie­zwy­kły wto­rek. Cały hol stał się bajecz­nym miej­scem — ude­ko­ro­wa­ny balo­na­mi, ser­pen­ty­na­mi, wstąż­ka­mi, łań­cu­cha­mi. Moż­na było tam poczuć szczyp­tę magii. Czy­taj dalej

Adam Chmie­low­ski czło­wiek czy­nu, myśli i obrazu

20171214_161212Pod takim hasłem dnia 14 grud­nia, ucznio­wie z Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki przy­go­to­wa­li w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go wysta­wę poświę­co­ną posta­ci wybit­ne­go Pola­ka, patrio­ty, spo­łecz­ni­ka oraz arty­sty- mala­rza Ada­ma Chmie­low­skie­go, będą­ce­go jed­nym z patro­nów koń­czą­ce­go się roku 2017. Czy­taj dalej

Dro­dzy Rodzice!

ZABRONIONE JEST WCHODZENIE NA JAKIEKOLWIEK ZAMARZNIĘTE ZBIORNIKI WODNE

Pro­si­my o przy­po­mi­na­nie o tym zaka­zie dzie­ciom prze­by­wa­ją­cym w oko­li­cach sta­wu przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1. W tro­sce o  bez­pie­czeń­stwo dzie­ci przy­po­mi­na­my i pro­si­my, aby prze­strze­ga­no tego zakazu

Dyrek­cja Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego

Szkol­ny Etap XXII Gmin­ne­go Kon­kur­su Ortograficznego

W dniu 12 stycz­nia odbył się w naszej szko­le Szkol­ny Etap XXII Gmin­ne­go Kon­kur­su Orto­gra­ficz­ne­go dla klas III szko­ły pod­sta­wo­wej. Orga­ni­za­to­ra­mi kon­kur­su były panie: Ire­na Płu­kar­ska i Kin­ga Bla­dow­ska. Czy­taj dalej

82Dni 19Godzin 44Minut 31Sekund
Gazetka
Klik foto