Dzień Pocz­ty i Listonosza

419 paź­dzier­ni­ka 2020 r. w oddzia­łach przed­szkol­nych odbył się Dzień Pocz­ty i Listo­no­sza. Dzie­ci dowie­dzia­ły się jak wyglą­da pra­ca na poczcie, kim jest Pan Listo­nosz oraz w jaki spo­sób prze­sył­ka wędru­je do naszych domów. W tym roku nie mogli­śmy wybrać się oso­bi­ście na pocz­tę, więc wycho­waw­czy­nie stwo­rzy­ły mini pocz­ty w kla­sach. Czy­taj dalej

Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej 2020

14Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej to waż­ne wyda­rze­nie w życiu każ­dej szko­ły. Świę­to to przy­po­mi­na, jak waż­ny jest trud i wysi­łek nauczy­cie­li wło­żo­ny w edu­ka­cję mło­de­go poko­le­nia. Ten rok szkol­ny jest inny niż zwy­kle, dla­te­go też świę­to pol­skiej oświa­ty w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie obcho­dzo­no zupeł­nie ina­czej niż dotych­czas. Czy­taj dalej

Warsz­ta­ty lite­rac­kie z Agniesz­ką Tyszką

7Dnia 13.10.2020 r. ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie mie­li przy­jem­ność uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach lite­rac­kich w ramach Dys­ku­syj­ne­go Klu­bu Książ­ki przy Gmin­nej Biblio­te­ce w Luzi­nie. Spo­tka­nie zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne przez pisar­kę, autor­kę ponad 50 ksią­żek dla dzie­ci- panią Agniesz­kę Tysz­kę, któ­ra w wyjąt­ko­wy spo­sób opo­wie­dzia­ła uczniom o cudach przy­ro­dy, wśród któ­rych roz­gry­wa­ła się histo­ria Nie­ni-głów­nej boha­ter­ki książ­ki „Nie­nia z Zie­lo­ne­go Marze­nia”. Czy­taj dalej

Dzień Gło­śne­go Czytania

7W dniach od 21 wrze­śnia do 30 wrze­śnia 2020 roku, w ramach Dnia Gło­śne­go Czy­ta­nia, Biblio­te­ka Szkol­na odwie­dzi­ła uczniów klas 1–3 w salach lek­cyj­nych i mia­ła przy­jem­ność prze­pro­wa­dzić kre­atyw­ne zaję­cia czy­tel­ni­cze. Nauczy­ciel biblio­te­karz prze­czy­tał książ­kę pt. „Baj­ka o Wiśle” autor­stwa pani Mag­da­le­ny Zaremb­skiej. Czy­taj dalej

Prób­ny alarm przeciwpożarowy

SONY DSCDnia 5 paź­dzier­ni­ka w naszej szko­le odbył się prób­ny alarm prze­ciw­po­ża­ro­wy — z ewa­ku­acją uczniów i pra­cow­ni­ków. Na dany sygnał ( tym razem ina­czej niż za pomo­cą dzwon­ków ) ucznio­wie spraw­nie opu­ści­li budy­nek szkol­ny. Następ­nie zebra­li się w gru­pach wie­ko­wych pod opie­ką nauczy­cie­li pro­wa­dzą­cych zaję­cia. Czy­taj dalej

Dzień Chło­pa­ka Dniem Krawata

7W śro­dę dnia 30 wrze­śnia 2020 r. obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le Dzień Chło­pa­ka. Tego dnia Samo­rząd Uczniow­ski zapro­po­no­wał, by każ­dy w szko­le zało­żył kra­wat. Nie mia­ło zna­cze­nia czy się jest chłop­cem, czy dziew­czyn­ką. Czy­taj dalej

Dzień Chło­pa­ka — gru­py OP3, OP4A, OP 4/5

330 wrze­śnia świę­to­wa­li­śmy Dzień Chło­pa­ka. Z tej oka­zji skła­da­li­śmy chłop­com życze­nia, wrę­cza­li­śmy nie­spo­dzian­ki i słod­ko­ści. Przed­szko­la­ki zosta­ły  zapro­szo­ne do udzia­łu w szkol­nej akcji, któ­ra pole­ga­ła na zało­że­niu kra­wa­tów. Bar­dzo spodo­bał się nam ten pomysł.  Czy­taj dalej

Dzień Chło­pa­ka w gru­pie OP 4B

130 wrze­śnia  w gru­pie OP 4B świę­to­wa­li­śmy DZIEŃ CHŁOPAKA. Tego dnia było mnó­stwo spor­to­wych kon­ku­ren­cji. Dziew­czyn­ki zło­ży­ły chłop­com życze­nia oraz wrę­czy­ły upo­min­ki.  W podzię­ko­wa­niu za wspa­nia­łe pre­zen­ty chłop­cy zapro­si­li dziew­czyn­ki na słod­ki poczęstunek.

Wybo­ry do SU 2020

1W Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 tra­dy­cyj­nie odby­ły się wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Jak co roku wybo­ry wzbu­dzi­ły dużo emo­cji, a rywa­li­za­cja o sta­no­wi­sko prze­wod­ni­czą­ce­go samo­rzą­du była bar­dzo wyrów­na­na. Osta­tecz­nie wyło­nio­no sześć osób, któ­re będzie repre­zen­to­wać  wszyst­kich uczniów:

Czy­taj dalej

X Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mnożenia

2 paź­dzier­ni­ka nasza szko­ła bra­ła udział w X Świa­to­wym Dniu Tablicz­ki Mno­że­nia. Do wyda­rze­nia zgło­si­ło się 5242 szkół z 22 kra­jów na całym świe­cie. Akcja ma zachę­cić do przy­po­mnie­nia sobie tablicz­ki mno­że­nia w przy­jem­ny, nie­co­dzien­ny spo­sób. Jest oka­zją dla uczniów do nad­ro­bie­nia „tablicz­ko­wych” zale­gło­ści po waka­cjach. Przy­go­to­wa­nia do Świa­to­we­go Dnia Tablicz­ki Mno­że­nia odby­wa­ły się  już od 28 wrze­śnia. Czy­taj dalej

Przed­szko­la­ki też pomagają

1Przed­szko­la­kom z gru­py OP 4B nie jest obo­jęt­ny los bez­dom­nych zwie­rząt, dla­te­go też 02.10.2020r. chęt­nie przy­łą­czy­ły się do akcji cha­ry­ta­tyw­nej „Zbiór­ka darów dla schro­ni­ska w Dąbrów­ce”. Dzię­ku­je­my rów­nież rodzi­com za wspar­cie akcji.

Zbiór­ka na rzecz schroniska

SONY DSCLos zwie­rząt nie jest nam obo­jęt­ny! Dnia 2.10.2020 w naszej szko­le prze­pro­wa­dzo­no zbiór­kę darów na rzecz Schro­ni­ska Dla Bez­dom­nych Zwie­rząt OTOZ Ani­mals w Dąbrów­ce. Celem akcji było zebra­nie poży­wie­nia i asor­ty­men­tu dla potrze­bu­ją­cych zwie­rząt w schro­ni­sku. Czy­taj dalej

Zaję­cia proekologiczne

SONY DSCW dru­gim tygo­dniu wrze­śnia ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li udział w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych z zakre­su kształ­to­wa­nia postaw pro­eko­lo­gicz­nych. Na począt­ku zajęć dzie­ci według wska­zó­wek i instruk­cji ani­ma­to­ra zbu­do­wa­ły wia­trak wytwa­rza­ją­cy ener­gię. Ucznio­wie zoba­czy­li jak przy uży­ciu tune­lu aero­dy­na­micz­ne­go w wia­tra­kach gene­ro­wa­ny jest prąd elek­trycz­ny. Czy­taj dalej

Dzień Krop­ki w gru­pie OP 6B oraz OP 6E

1Dzień Krop­ki (Inter­na­tio­nal Dot Day)-15 wrze­śnia to wiel­kie świę­to kre­atyw­no­ści, poko­ny­wa­nia ogra­ni­czeń, umac­nia­nia wia­ry we wła­sne siły. Mnó­stwo kolo­ro­wych krop, kro­pek, kro­pe­czek zago­ści­ło w naszych salach. Dzie­ci w tym dniu mia­ły na sobie ubra­nia w krop­ki. Czy­taj dalej

27Dni 04Godzin 46Minut 17Sekund