Wyj­ście „Weso­łych Nutek” do lasu oraz parku

FB_IMG_1604835880554Jesień to pięk­na pora roku, peł­na kolo­rów i cudow­nych wido­ków. Tego­rocz­na jesień jest wyjąt­ko­wo cie­pła, dla­te­go też zachę­ci­ła ona przed­szko­la­ków z gru­py OP5B do spa­ce­ro­wa­nia po naj­bliż­szej oko­li­cy. Dzie­ci podzi­wia­ły przy­ro­dę w jesien­nej sza­cie w dro­dze do par­ku.  Czy­taj dalej

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Posta­ci z Bajek

1_2Baj­ki i baśnie-oglą­da­ne, jak i czy­ta­ne, odgry­wa­ją waż­ną rolę w życiu dziec­ka. Towa­rzy­szą każ­de­mu z nas od naj­młod­szych lat, roz­we­se­la­ją, bawią, a przede wszyst­kim wycho­wu­ją. Dla­te­go wła­śnie baj­ko­wi boha­te­ro­wie docze­ka­li się swo­je­go świę­ta 5 listo­pa­da. Czy­taj dalej

Chwi­la zadumy…

3W tym roku Dzień Wszyst­kich Świę­tych był dla nas inny, ale rów­nie waż­ny i wyjątkowy…Przedszkolaki z gru­py OP5B wraz ze swo­imi pania­mi nie mogły pójść na cmen­tarz, ale odwie­dzi­ły pomnik na byłym Cmen­ta­rzu Ewan­ge­lic­kim,  aby uczcić pamięć zmar­łych, zwią­za­nych z histo­rią naszej pla­ców­ki oraz nasze­go kra­ju. Czy­taj dalej

„Na stra­ga­nie” w gru­pie OP6C

davPrzed­szko­la­ki z gru­py OP6C zro­bi­ły dla swo­ich rodzi­ców nie­ty­po­wą nie­spo­dzian­kę. Dzie­ci pod opie­ką p. Nata­lii Boj­ke i p. Żane­ty Szy­me­row­skiej przy­go­to­wa­ły przed­sta­wie­nie J. Brze­chwy pt. „Na stra­ga­nie”. Czy­taj dalej

Zawie­sze­nie zajęć stacjonarnych 

dla uczniów klas I‑VIII

Orga­ni­za­cja naucza­nia zdalnego

w Szko­le Podstawowej

nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzinie

Zgod­nie z decy­zją Rzą­du od ponie­dział­ku 9 listo­pa­da br. zawie­szo­ne zosta­ją zaję­cia sta­cjo­nar­ne rów­nież dla uczniów klas I‑III szkół podstawowych. 

Tak więc od 9 do 29 listo­pa­da 2020r. zarów­no ucznio­wie klas I‑III oraz klas IV-VIII będą uczyć się zdalnie.

Nauka i opie­ka dla dzie­ci w  oddzia­łach przed­szkol­nych pozo­sta­je bez zmian.

Orga­ni­za­cja naucza­nia zdal­ne­go w kla­sach IV-VI pozo­sta­je bez zmian.

Orga­ni­za­cja naucza­nia zdal­ne­go w kla­sach I‑III w SP nr1 im. L.Bądkowskiego  w Luzinie

Zaję­cia on-line z wycho­waw­cą odby­wać się będą codzien­nie 2 godz. (z prze­rwa­mi w trak­cie, wg potrzeb dzie­ci). Zaję­cia będą się odby­wa­ły w cza­sie obo­wią­zu­ją­ce­go pla­nu zajęć na plat­for­mie G Suite (tej samej, któ­rej uży­wa­li­śmy w dru­gim pół­ro­czu poprzed­nie­go roku szkol­ne­go i przy uży­ciu tych samych adre­sów). O cza­sie  spo­tka­nia poin­for­mu­je wychowawca.

Zaję­cia j.angielskiego odby­wa­ją się zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pla­nem w for­mie spo­tkań on-line Czas trwa­nia zajęć j.angielskiego ule­ga skró­ce­niu do 30 min. Pozo­sta­łe 15 min. ucznio­wie będą mogli wyko­rzy­stać na dodat­ko­we pyta­nia i wyja­śnie­nia ze stro­ny nauczy­cie­la lub poświę­cić na odpoczynek.

Zaję­cia reli­gii odby­wa­ją się zgod­nie z pla­nem zajęć w for­mie zapro­po­no­wa­nej przez kate­che­tę (w przy­pad­ku spo­tkań on-line zaję­cia mogą trwać 30 min, pozo­sta­łe 15 min. ucznio­wie będą mogli wyko­rzy­stać na dodat­ko­we pyta­nia i wyja­śnie­nia ze stro­ny nauczy­cie­la lub poświę­cić na odpoczynek).

Na szkol­ny adres e‑mail ucznia będą prze­sy­ła­ne przez nauczy­cie­li infor­ma­cje o mate­ria­łach na dany dzień, a tak­że moż­li­wych spo­so­bach i for­mach ich reali­za­cji w domu, tak by w przy­pad­ku trud­no­ści z uczest­nic­twem w zaję­ciach on-line moż­na było zre­ali­zo­wać zapla­no­wa­ne zadania.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce orga­ni­za­cji zdal­ne­go naucza­nia dla uczniów poszcze­gól­nych  klas I‑III zosta­ną prze­ka­za­ne przez wycho­waw­ców i nauczycieli.

Mate­ma­ty­ka jest fajna!

1Mate­ma­ty­ka naj­czę­ściej koja­rzy się z trud­ny­mi i żmud­ny­mi rachun­ka­mi. Czę­sto oka­zu­je się, że albo pomy­li­li­śmy się w obli­cze­niach lub co gor­sze nasze rozu­mo­wa­nie jest błęd­ne. Spraw­ność rachun­ko­wa jest bar­dzo przy­dat­ną umie­jęt­no­ścią, cho­ciaż moż­na odnieść złud­ne wra­że­nie, że w XXI wie­ku nie­ko­niecz­nie potrzeb­ną. Czy­taj dalej

Ślu­bo­wa­nie uczniów klas I 

89 paź­dzier­ni­ka 2020 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ło się ślu­bo­wa­nie uczniów klas pierw­szych. Uro­czy­stość prze­bie­ga­ła w innych warun­kach niż zwy­kle. Aby dosto­so­wać się do wymo­gów sani­tar­nych ze wzglę­du na COVID — 19, podzie­lo­no uczniów na dwie gru­py. Czy­taj dalej

Za nami CodeWeek 2020

2Tydzień Kodo­wa­nia jest dla wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku i wykształ­ce­nia. Każ­dy może zacząć uczyć się pro­gra­mo­wa­nia i nabyć nowe kom­pe­ten­cje zwią­za­ne z  kodo­wa­niem, a zdo­by­te umie­jęt­no­ści wyko­rzy­stać pod­czas zajęć w szko­le i poza nią. I tak było też w naszej szko­le. Czy­taj dalej

Dzień Dyni w gru­pie OP6B

10W pią­tek 30 paź­dzier­ni­ka dzie­ci z gru­py OP 6B obcho­dzi­ły Dzień Dyni. Przed­szko­la­ki były ubra­ne na poma­rań­czo­wo, a tak­że prze­bra­ne w pięk­ne dynio­we stro­je. Ten dzień wypeł­nio­ny był licz­ny­mi zaba­wa­mi inte­gra­cyj­ny­mi. Świę­to Dyni roz­po­czę­li­śmy tań­cem z dynią oraz dzie­ci obej­rza­ły pla­ka­ty z róż­ny­mi gatun­ka­mi dyń. Czy­taj dalej

Dzień Dyni w gru­pie OP 5A oraz OP 6C

davW pią­tek 23 i 30 paź­dzier­ni­ka obcho­dzi­li­śmy Dzień Dyni  w naszym przed­szko­lu. Nasze przed­szko­la­ki były ubra­ne na poma­rań­czo­wo, a tak­że prze­bra­ne w pięk­ne dynio­we stro­je. Ten dzień wypeł­nio­nym był licz­ny­mi zaba­wa­mi inte­gra­cyj­ny­mi. Czy­taj dalej

Rado­sne min­ki chło­pa­ka i dziewczynki

14Pięt­na­ste­go paź­dzier­ni­ka roz­strzy­gnię­to szkol­ny kon­kurs foto­gra­ficz­no – logo­pe­dycz­ny „Rado­sne min­ki chło­pa­ka i dziew­czyn­ki”. Celem kon­kur­su było pobu­dze­nie wyobraź­ni i  aktyw­no­ści twór­czej, a tak­że  zachę­ca­nie do dzia­ła­nia na rzecz wspól­no­ty szkol­nej oraz popu­la­ry­za­cja pra­cy logo­pe­dycz­nej. Czy­taj dalej

Sty­pen­dia Mar­szał­kow­skie dla naj­lep­szych uczniów

Jak co roku naj­zdol­niej­szym uczniom zosta­ły przy­zna­ne sty­pen­dia Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Pomor­skie­go w ramach pro­jek­tu „Pomor­ski pro­gram pomo­cy sty­pen­dial­nej – III edy­cja”. Sty­pen­dia zosta­ły przy­zna­ne na rok 2020/2021, za naukę w roku ubie­głym tj. 2019/2020. W gro­nie tego­rocz­nych sty­pen­dy­stów zna­la­zło się 10 uczniów naszej szko­ły, są to:

Czy­taj dalej

Zawie­sze­nie zajęć sta­cjo­nar­nych dla uczniów klas IV-VIII

Orga­ni­za­cja naucza­nia zdalnego 

w Szko­le Podstawowej 

nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzinie

Rząd pod­jął decy­zję o zawie­sze­niu zajęć sta­cjo­nar­nych dla klas IV-VIII i przej­ściu tych uczniów na naukę zdal­ną od 24.10.2020 r. do 8.11.2020 r. (ucznio­wie z tych klas pozo­sta­ją w domu).

Zaję­cia zdal­ne odby­wać się będą w naszej szko­le w for­mie lek­cji on-linie zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pla­nem lek­cji i roz­kła­dem dzwon­ków na plat­for­mie G Suite (tej samej, któ­rej uży­wa­li­śmy w dru­gim pół­ro­czu poprzed­nie­go roku szkol­ne­go i przy uży­ciu tych samych adresów).

Czas trwa­nia lek­cji ule­ga skró­ce­niu do 30 min. Pozo­sta­łe 15 min. ucznio­wie będą mogli wyko­rzy­stać na dodat­ko­we pyta­nia i wyja­śnie­nia ze stro­ny nauczy­cie­la lub poświę­cić na odpoczynek.

Oddzia­ły przed­szkol­ne i kla­sy I‑III będą funk­cjo­no­wa­ły bez zmian (zaję­cia będą odby­wa­ły się w szkole).

Dyrek­tor Szkoły

Dariusz Romp­ca

 

Dzień pełen sportu!

1Przed­szko­la­ki dba­ją o roz­wój fizycz­ny. Wie­dzą, że sport to zdro­wie, dla­te­go chęt­nie uczest­ni­czą w zaję­ciach gim­na­stycz­nych. Wycho­waw­cy sta­ra­ją się two­rzyć warun­ki takie, aby wzbu­dzić u dzie­ci zapał do ćwi­czeń. Czy­taj dalej

27Dni 03Godzin 10Minut 52Sekund