Prób­ny egza­min ósmo­kla­si­sty z Nową Erą

1W dniach 16, 17, 18 listo­pa­da 2022 roku w murach naszej szko­ły odbył się prób­ny egza­min ósmo­kla­si­sty. Ucznio­wie mie­li oka­zję spraw­dzić swo­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści z arku­sza­mi egza­mi­na­cyj­ny­mi przy­go­to­wa­ny­mi przez wydaw­nic­two Nowa Era.   Egza­mi­ny prze­bie­gły zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi, bez żad­nych zakłó­ceń. Pierw­sze­go dnia pan dyrek­tor Dariusz Romp­ca zain­au­gu­ro­wał trzy­dnio­we zma­ga­nia ze stre­sem 63 tego­rocz­nych ósmo­kla­si­stów. Pan dyrek­tor pod­trzy­my­wał ich na duchu i sło­wa­mi: ”Napisz­cie naj­le­piej jak umie­cie! ” życzył im powodzenia.
Zada­nia z języ­ka pol­skie­go doty­czy­ły tek­stu z lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej pt. “Mały Ksią­żę”. Ucznio­wie musie­li napi­sać krót­szą for­mę wypo­wie­dzi, któ­rą było ogło­sze­nie oraz wypra­co­wa­nie- do wybo­ru mie­li roz­praw­kę lub opo­wia­da­nie. Zada­nia na egza­mi­nie z mate­ma­ty­ki spraw­dza­ły umie­jęt­no­ści zasto­so­wa­nia wie­dzy w prak­ty­ce, zna­jo­mość fak­tów mate­ma­tycz­nych (wzo­rów, reguł postę­po­wa­nia) oraz zdol­no­ści ana­li­zo­wa­nia i roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów, w tym tak­że pla­no­wa­nia pro­ce­su ich roz­wią­zy­wa­nia. Trze­cie­go dnia ósmo­kla­si­ści pod­cho­dzi­li do egza­mi­nu z języ­ka nowo­żyt­ne­go. Wszy­scy zde­cy­do­wa­li się na język angiel­ski. Zada­nia były bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne i spraw­dza­ły przede wszyst­kim umie­jęt­no­ści prze­twa­rza­nia infor­ma­cji (prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji szcze­gó­ło­wych, wyja­śnia­nie danych, prze­twa­rza­nie tek­stu, tłu­ma­cze­nia). Do kolej­ne­go testu prób­ne­go nasi ósmo­kla­si­ści podej­dę w mar­cu, nato­miast wła­ści­wy egza­min odbę­dzie się od 23 do 25 maja 2023 roku.


Wstecz