Za nami CodeWeek 2020

2Tydzień Kodo­wa­nia jest dla wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku i wykształ­ce­nia. Każ­dy może zacząć uczyć się pro­gra­mo­wa­nia i nabyć nowe kom­pe­ten­cje zwią­za­ne z  kodo­wa­niem, a zdo­by­te umie­jęt­no­ści wyko­rzy­stać pod­czas zajęć w szko­le i poza nią. I tak było też w naszej szko­le. Czy­taj dalej

Dzień Dyni w gru­pie OP6B

10W pią­tek 30 paź­dzier­ni­ka dzie­ci z gru­py OP 6B obcho­dzi­ły Dzień Dyni. Przed­szko­la­ki były ubra­ne na poma­rań­czo­wo, a tak­że prze­bra­ne w pięk­ne dynio­we stro­je. Ten dzień wypeł­nio­ny był licz­ny­mi zaba­wa­mi inte­gra­cyj­ny­mi. Świę­to Dyni roz­po­czę­li­śmy tań­cem z dynią oraz dzie­ci obej­rza­ły pla­ka­ty z róż­ny­mi gatun­ka­mi dyń. Czy­taj dalej

Dzień Dyni w gru­pie OP 5A oraz OP 6C

davW pią­tek 23 i 30 paź­dzier­ni­ka obcho­dzi­li­śmy Dzień Dyni  w naszym przed­szko­lu. Nasze przed­szko­la­ki były ubra­ne na poma­rań­czo­wo, a tak­że prze­bra­ne w pięk­ne dynio­we stro­je. Ten dzień wypeł­nio­nym był licz­ny­mi zaba­wa­mi inte­gra­cyj­ny­mi. Czy­taj dalej

Rado­sne min­ki chło­pa­ka i dziewczynki

14Pięt­na­ste­go paź­dzier­ni­ka roz­strzy­gnię­to szkol­ny kon­kurs foto­gra­ficz­no – logo­pe­dycz­ny „Rado­sne min­ki chło­pa­ka i dziew­czyn­ki”. Celem kon­kur­su było pobu­dze­nie wyobraź­ni i  aktyw­no­ści twór­czej, a tak­że  zachę­ca­nie do dzia­ła­nia na rzecz wspól­no­ty szkol­nej oraz popu­la­ry­za­cja pra­cy logo­pe­dycz­nej. Czy­taj dalej

Sty­pen­dia Mar­szał­kow­skie dla naj­lep­szych uczniów

Jak co roku naj­zdol­niej­szym uczniom zosta­ły przy­zna­ne sty­pen­dia Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Pomor­skie­go w ramach pro­jek­tu „Pomor­ski pro­gram pomo­cy sty­pen­dial­nej – III edy­cja”. Sty­pen­dia zosta­ły przy­zna­ne na rok 2020/2021, za naukę w roku ubie­głym tj. 2019/2020. W gro­nie tego­rocz­nych sty­pen­dy­stów zna­la­zło się 10 uczniów naszej szko­ły, są to:

Czy­taj dalej

Zawie­sze­nie zajęć sta­cjo­nar­nych dla uczniów klas IV-VIII

Orga­ni­za­cja naucza­nia zdalnego 

w Szko­le Podstawowej 

nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzinie

Rząd pod­jął decy­zję o zawie­sze­niu zajęć sta­cjo­nar­nych dla klas IV-VIII i przej­ściu tych uczniów na naukę zdal­ną od 24.10.2020 r. do 8.11.2020 r. (ucznio­wie z tych klas pozo­sta­ją w domu).

Zaję­cia zdal­ne odby­wać się będą w naszej szko­le w for­mie lek­cji on-linie zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pla­nem lek­cji i roz­kła­dem dzwon­ków na plat­for­mie G Suite (tej samej, któ­rej uży­wa­li­śmy w dru­gim pół­ro­czu poprzed­nie­go roku szkol­ne­go i przy uży­ciu tych samych adresów).

Czas trwa­nia lek­cji ule­ga skró­ce­niu do 30 min. Pozo­sta­łe 15 min. ucznio­wie będą mogli wyko­rzy­stać na dodat­ko­we pyta­nia i wyja­śnie­nia ze stro­ny nauczy­cie­la lub poświę­cić na odpoczynek.

Oddzia­ły przed­szkol­ne i kla­sy I‑III będą funk­cjo­no­wa­ły bez zmian (zaję­cia będą odby­wa­ły się w szkole).

Dyrek­tor Szkoły

Dariusz Romp­ca

 

Dzień pełen sportu!

1Przed­szko­la­ki dba­ją o roz­wój fizycz­ny. Wie­dzą, że sport to zdro­wie, dla­te­go chęt­nie uczest­ni­czą w zaję­ciach gim­na­stycz­nych. Wycho­waw­cy sta­ra­ją się two­rzyć warun­ki takie, aby wzbu­dzić u dzie­ci zapał do ćwi­czeń. Czy­taj dalej

Dzień Pocz­ty i Listonosza

419 paź­dzier­ni­ka 2020 r. w oddzia­łach przed­szkol­nych odbył się Dzień Pocz­ty i Listo­no­sza. Dzie­ci dowie­dzia­ły się jak wyglą­da pra­ca na poczcie, kim jest Pan Listo­nosz oraz w jaki spo­sób prze­sył­ka wędru­je do naszych domów. W tym roku nie mogli­śmy wybrać się oso­bi­ście na pocz­tę, więc wycho­waw­czy­nie stwo­rzy­ły mini pocz­ty w kla­sach. Czy­taj dalej

Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej 2020

14Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej to waż­ne wyda­rze­nie w życiu każ­dej szko­ły. Świę­to to przy­po­mi­na, jak waż­ny jest trud i wysi­łek nauczy­cie­li wło­żo­ny w edu­ka­cję mło­de­go poko­le­nia. Ten rok szkol­ny jest inny niż zwy­kle, dla­te­go też świę­to pol­skiej oświa­ty w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie obcho­dzo­no zupeł­nie ina­czej niż dotych­czas. Czy­taj dalej

Warsz­ta­ty lite­rac­kie z Agniesz­ką Tyszką

7Dnia 13.10.2020 r. ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie mie­li przy­jem­ność uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach lite­rac­kich w ramach Dys­ku­syj­ne­go Klu­bu Książ­ki przy Gmin­nej Biblio­te­ce w Luzi­nie. Spo­tka­nie zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne przez pisar­kę, autor­kę ponad 50 ksią­żek dla dzie­ci- panią Agniesz­kę Tysz­kę, któ­ra w wyjąt­ko­wy spo­sób opo­wie­dzia­ła uczniom o cudach przy­ro­dy, wśród któ­rych roz­gry­wa­ła się histo­ria Nie­ni-głów­nej boha­ter­ki książ­ki „Nie­nia z Zie­lo­ne­go Marze­nia”. Czy­taj dalej

Dzień Gło­śne­go Czytania

7W dniach od 21 wrze­śnia do 30 wrze­śnia 2020 roku, w ramach Dnia Gło­śne­go Czy­ta­nia, Biblio­te­ka Szkol­na odwie­dzi­ła uczniów klas 1–3 w salach lek­cyj­nych i mia­ła przy­jem­ność prze­pro­wa­dzić kre­atyw­ne zaję­cia czy­tel­ni­cze. Nauczy­ciel biblio­te­karz prze­czy­tał książ­kę pt. „Baj­ka o Wiśle” autor­stwa pani Mag­da­le­ny Zaremb­skiej. Czy­taj dalej

Prób­ny alarm przeciwpożarowy

SONY DSCDnia 5 paź­dzier­ni­ka w naszej szko­le odbył się prób­ny alarm prze­ciw­po­ża­ro­wy — z ewa­ku­acją uczniów i pra­cow­ni­ków. Na dany sygnał ( tym razem ina­czej niż za pomo­cą dzwon­ków ) ucznio­wie spraw­nie opu­ści­li budy­nek szkol­ny. Następ­nie zebra­li się w gru­pach wie­ko­wych pod opie­ką nauczy­cie­li pro­wa­dzą­cych zaję­cia. Czy­taj dalej

Dzień Chło­pa­ka Dniem Krawata

7W śro­dę dnia 30 wrze­śnia 2020 r. obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le Dzień Chło­pa­ka. Tego dnia Samo­rząd Uczniow­ski zapro­po­no­wał, by każ­dy w szko­le zało­żył kra­wat. Nie mia­ło zna­cze­nia czy się jest chłop­cem, czy dziew­czyn­ką. Czy­taj dalej

Dzień Chło­pa­ka — gru­py OP3, OP4A, OP 4/5

330 wrze­śnia świę­to­wa­li­śmy Dzień Chło­pa­ka. Z tej oka­zji skła­da­li­śmy chłop­com życze­nia, wrę­cza­li­śmy nie­spo­dzian­ki i słod­ko­ści. Przed­szko­la­ki zosta­ły  zapro­szo­ne do udzia­łu w szkol­nej akcji, któ­ra pole­ga­ła na zało­że­niu kra­wa­tów. Bar­dzo spodo­bał się nam ten pomysł.  Czy­taj dalej

60Dni 18Godzin 54Minut 02Sekund